653/2016

Helsingfors den 18 augusti 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om revision

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om revision (1377/2015) 5 § samt

ändras 2 § som följer:

2 §
Registrering av uppgifter om revisorer från andra stater än EES-stater

I 6 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015) avsedd registrering av en revisor som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat förutsätter att

1) en fysisk person som valts till revisor eller den som av revisionssammanslutningen utsetts till huvudansvarig revisor uppfyller vad som motsvarar de i 6 kap. 2 eller 3 § i revisionslagen föreskrivna kraven för godkännande,

2) majoriteten av medlemmarna i revisionssammanslutningens styrelse eller ett motsvarande organ uppfyller vad som motsvarar de i 6 kap. 5 § i revisionslagen föreskrivna kraven för godkännande,

3) revisorn uppfyller vad som motsvarar de i 3 kap. 8 § och 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen föreskrivna kraven på oberoende,

4) revisorn följer de internationella revisionsstandarder som avses i 3 kap. 3 § i revisionslagen eller motsvarande standarder,

5) revisionssammanslutningen offentliggör uppgifter om sin förvaltning och verksamhet på det sätt som avses i artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

Uppgifterna om revisorer som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat ska antecknas i registret på ett sådant sätt att de klart skiljer sig från uppgifterna om revisorer som godkänts och registrerats i en EES-stat.

En revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat ska i sin verksamhetsberättelse inkludera en beskrivning av hur dess kvalitetskontrollsystem fungerar och av utförd kvalitetsgranskning samt av resultaten av kvalitetsgranskningarna och de åtgärder som de föranlett.


Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2016.

Helsingfors den 18 augusti 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Paula Laine-Nordström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.