652/2016

Nådendal den 12 augusti 2016

Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 2 § 17 punkten, 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 och 2 mom., 22 § 1 mom., 24 §, 26 § 4 mom., 28 § 4 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 mom., 35 § 1 och 3 mom., 36 §, 38 § 1 mom., 39 § 1 och 2 mom., 55 och 57 §, den finska språkdräkten i 58 § 3 mom. och i 60 §, 61 § 2 mom. 62 §, 63 § 1 mom., 64 och 65 §, 66 § 1 och 2 mom., 67 § 1 mom., 68 §, 69 § 1 mom., 72 § 1 mom., 82 § 1 mom., 88 § 2 mom., 91 § 1 och 2 mom., 95 § 3 mom., 105 § 2 mom., 107 §, 111 § 2 och 3 mom. samt 114 § 3 mom. och

fogas till 114 § nya 6 och 7 mom. och till 115 § nya 3—5 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


17) utförare av säkerhetsskyddsuppgifter den som anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande,


4 §
Väktares uppgifter och tjänstgöringsområde

Bevakningsuppgifter som omfattar bevakning av fristående egendom, skyddande av en persons integritet eller avslöjande av brott samt som stödjer eller annars anknyter till den bevakningsuppgift som utförs på bevakningsområdet kan utföras av väktare även på andra platser än bevakningsområden.

8 §
Händelserapport

För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter ska en väktare som i samband med bevakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp som föranleder ett gripande eller användning av maktmedel omedelbart avfatta en skriftlig redogörelse för händelseförloppet (händelserapport). En väktare får avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder. Av händelserapporten ska väktarens iakttagelser och åtgärder i samband med händelsen framgå. Efternamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter för de personer som har varit föremål för åtgärderna får nämnas i rapporten.


9 §
Tystnadsplikt

De som utövar verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen, ansvariga föreståndare och väktare får inte obehörigen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja det som de i sin bevakningsrörelse eller bevakningsuppgift har fått veta om säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet och som en uppdragspart eller arbetsgivaren håller hemliga eller som är sekretessbelagda.


10 §
Godkännande som väktare

En sökande godkänns som väktare av en polisinrättning. Ett godkännande som väktare innebär att ett tidigare gällande godkännande som väktare förfaller.

Den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildningen för väktare kan trots bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten på nytt godkännas som väktare på ansökan som ska göras innan det tidigare godkännandet som väktare upphörde att gälla.


11 §
Villkor och begränsningar i ett godkännande som väktare samt ändring av dem

En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som väktare med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller bevakningsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar i väktarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som väktare har förenats med.

12 §
Godkännande som tillfällig väktare

En sökande godkänns som tillfällig väktare av en polisinrättning. En polisinrättning kan av särskilda skäl förena ett godkännande som tillfällig väktare med villkor och begränsningar som avses i 11 §.

13 §
Ansökan och beslut om godkännande som väktare

Ansökan om att bli godkänd som väktare ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak.


14 §
Väktarkort

Den som har godkänts som väktare får ett väktarkort av en polisinrättning. Väktaren ska bära med sig kortet i bevakningsuppgifter och på begäran visa upp det för den som är föremål för en åtgärd av väktaren, för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare och för företrädare för i 84 § avsedd tillsynsmyndighet. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som väktare fungerar som väktarkort innan det egentliga väktarkortet överlämnas till väktaren.

En väktare ska ansöka om en dubblett av väktarkortet utan dröjsmål hos en polisinrättning, om

1) väktarens personuppgifter har ändrats,

2) väktaren med godkänt resultat har genomgått utbildning enligt 18 § 2 mom. eller hunden med väktaren som förare har godkänts i den i 21 § avsedda lydnadskontrollen och detta inte har antecknats på väktarkortet, eller

3) väktarkortet har förkommit eller förstörts.


22 §
Användning av väktares dräkt

En väktare i bevakningsuppgifter ska bära väktares dräkt. Väktare som är anställda hos samma innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen i likadana uppgifter ska vara enhetligt klädda.


24 §
Tillståndsplikt

Ordningsövervakningsuppgifter som grundar sig på uppdragsavtal får i förvärvssyfte utövas av en sådan i 1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring avsedd fysisk eller juridisk person som har fått näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Ordningsövervakningsuppgifter enligt 1 mom. får med avvikelse från vad som föreskrivs i det momentet utövas utan näringstillstånd för säkerhetsbranschen vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i 26 § 1 mom. 1 punkten.

26 §
Rätt att utse ordningsvakter

Ordningsövervakningsuppgifter vid tillställningar som avses i 1 mom. 2 punkten får endast skötas av innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

28 §
Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet

Ordningsövervakningsuppgifter på sådana områden och platser som avses i denna paragraf får endast skötas av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som kan låta uppgifterna utföras av en hos innehavaren anställd ordningsvakt som uppfyller kraven i 35 § och som på ett godkänt sätt har genomgått den utbildning som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten eller har ett giltigt godkännande som väktare och som inte har fyllt 68 år.

33 §
Händelserapport

För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter ska en ordningsvakt som i samband med ordningsövervakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp som föranleder ett gripande eller användning av maktmedel omedelbart avfatta en skriftlig redogörelse för händelseförloppet (händelserapport). En ordningsvakt får avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder. Av händelserapporten ska ordningsvaktens iakttagelser och åtgärder i samband med händelsen framgå. Efternamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter för de personer som har varit föremål för åtgärderna får nämnas i rapporten.


34 §
Tystnadsplikt

Den som utövar verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen, ansvariga föreståndare och ordningsvakter får inte obehörigen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja det som de i sin ordningsvaktsverksamhet eller ordningsövervakningsuppgift har fått veta om säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet och som en uppdragspart, arbetsgivaren, innehavaren av ett tjänstgöringsområde eller arrangören av en tillställning håller hemliga eller som är sekretessbelagda.


35 §
Godkännande som ordningsvakt

Som ordningsvakt kan den godkännas som

1) har fyllt 18 år,

2) är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,

3) med godkänt resultat har genomgått en utbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som åtminstone omfattar undervisningsämnen där ordningsvaktsverksamhet, ordningsvakters uppgifter samt ordningsvakters rättigheter och skyldigheter behandlas (grundutbildning för ordningsvakter), och

4) med godkänt resultat tidigast sex månader före ansökan om ett nytt godkännande har genomgått en repetitionsutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet (repetitionsutbildning för ordningsvakter), om den som ansöker om godkännande som ordningsvakt redan tidigare har godkänts som ordningsvakt med stöd av 3 punkten.


En sökande godkänns som ordningsvakt av en polisinrättning. Ett godkännande som ordningsvakt innebär att ett tidigare gällande godkännande som ordningsvakt förfaller.


36 §
Villkor och begränsningar i ett godkännande som ordningsvakt samt ändring av dem

En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som ordningsvakt med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller ordningsövervakningsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar i ordningsvaktens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som ordningsvakt har förenats med.

38 §
Ansökan och beslut om godkännande som ordningsvakt

Ansökan om att bli godkänd som ordningsvakt ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak.


39 §
Ordningsvaktskort och intyg över godkännande

Den som har godkänts som ordningsvakt får ett ordningsvaktskort av en polisinrättning. Ordningsvakten ska bära med sig kortet i ordningsövervakningsuppgifter och på begäran visa upp det för den som är föremål för en åtgärd av ordningsvakten, för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare samt för företrädare för en tillsynsmyndighet som avses i 84 §. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som ordningsvakt fungerar som ordningsvaktskort innan det egentliga ordningsvaktskortet överlämnas till ordningsvakten samt som ordningsvaktskort för en tillfällig ordningsvakt som har godkänts i enlighet med 37 §.

En ordningsvakt ska utan dröjsmål ansöka om en dubblett av ordningsvaktkortet hos en polisinrättning, om

1) ordningsvaktens personuppgifter har ändrats,

2) ordningsvakten med godkänt resultat har genomgått utbildning som avses i 27 §, 28 § 4 mom. eller 49 § 2 mom. eller hunden med ordningsvakten som förare har godkänts i den i 51 § avsedda lydnadskontrollen och dessa uppgifter inte har antecknats på ordningsvaktskortet, eller

3) ordningsvaktskortet har förkommit eller förstörts.


55 §
Villkor och begränsningar i ett godkännande som utbildare i användning av maktmedel samt ändring av dem

Polisstyrelsen kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som utbildare i användning av maktmedel med tidsmässiga eller geografiska villkor och begränsningar. Polisstyrelsen kan med anledning av förändringar i fråga om personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter som gäller en utbildare i användning av maktmedel ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som utbildare i användning av maktmedel har förenats med.

57 §
Villkor och begränsningar i ett godkännande som skytteinstruktör samt ändring av dem

Polisstyrelsen kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som skytteinstruktör med tidsmässiga eller geografiska villkor och begränsningar. Polisstyrelsen kan med anledning av förändringar i fråga om skytteinstruktörens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som skytteinstruktör har förenats med.

61 §
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

En sökande godkänns som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av en polisinrättning. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innebär att ett tidigare gällande godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter förfaller, om de uppgifter enligt 65 § 1 mom. som ska antecknas i kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kvarstår oförändrade.


62 §
Villkor och begränsningar i ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt ändring av dem

En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller säkerhetsskyddsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar som skett i fråga om personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter hos utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förenats med.

63 §
Ansökan och beslut om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Ansökan om att bli godkänd som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak.


64 §
Kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av en polisinrättning. Den som har fått ett sådant kort ska bära med sig kortet i säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande och på begäran visa upp det för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare och andra som har anknytning till hans eller hennes arbete samt för en i 84 § avsedd tillsynsmyndighet. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter fungerar som kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innan det egentliga kortet överlämnas till utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter.

Om personuppgifterna för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har ändrats eller om kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förkommit eller förstörts, ska utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter utan dröjsmål ansöka om en dubblett av kortet hos en polisinrättning.

Ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska omedelbart överlämnas till polisen, om godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller om en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter under den giltighetstid för godkännandet som har antecknats på det tidigare utfärdade kortet får ett nytt kort där anteckningarna om de uppgifter som avses i 65 § 1 mom. är desamma som på det tidigare kortet.

65 §
Uppgifter som ska framgå av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska följande framgå:

1) huruvida den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller självständig yrkesutövare, och

2) arbetsgivaren för utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter, om den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande.

På ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan dessutom antecknas skattenumret enligt lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) för en person som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om personens uppgifter finns i skattenummerregistret för byggbranschen.

66 §
Anmälningsplikt när skötseln av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande upphör

När arbetsavtalsförhållandet för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter upphör ska innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen göra en anmälan om saken till en polisinrättning.

En självständig yrkesutövare som upphör att sköta uppgifter som avses i 1 mom. ska göra en anmälan om saken till en polisinrättning.


67 §
Tystnadsplikt

Den som utövar säkerhetsskyddande verksamhet, en ansvarig föreståndare hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får inte obehörigen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja det som de i sin säkerhetsskyddande verksamhet eller i sina säkerhetsskyddsuppgifter har fått veta om säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet och som en uppdragspart eller arbetsgivaren håller hemliga eller som är sekretessbelagda.


68 §
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen

Ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen ger rätt att utöva i tillståndet avsedd verksamhet i hela landet och ombord på finländska fartyg, om inte annat föreskrivs nedan. Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndet utfärdas av Polisstyrelsen.

69 §
Villkor och begränsningar i näringstillstånd för säkerhetsbranschen samt ändring av dem

Polisstyrelsen kan, med anledning av arten och omfattningen av den verksamhet som kräver tillstånd, det antal verksamhetsställen som innehavaren av tillståndet har, verksamhetsställenas placering eller andra motsvarande omständigheter, förena ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller bevaknings-, ordningsövervaknings- eller säkerhetsskyddsuppgifter.


72 §
Ändringsanmälan

En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska göra en skriftlig anmälan till Polisstyrelsen (ändringsanmälan)

1) när innehavaren ändrar namn eller bolagsform eller inrättar eller lägger ner ett verksamhetsställe eller när ett verksamhetsställes eller det huvudsakliga verksamhetsställets adress ändras,

2) när en person i innehavarens förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag byts ut,

3) när innehavarens verksamhet avslutas eller avbryts för längre tid än en månad, och

4) när verksamhet som har avbrutits för längre tid än en månad fortsätter.


82 §
Instruktioner

En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska ha allmänna skriftliga anvisningar med vars hjälp en väktare eller ordningsvakt kan utföra sina bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter på ett behörigt och tryggt sätt (instruktioner). Om förhållandena på bevakningsområdet eller ordningsvaktens tjänstgöringsområde eller i fråga om bevakningsobjektet kräver det, ska innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen dessutom ha särskilda instruktioner för respektive bevakningsområde, bevakningsobjekt eller tjänstgöringsområde.


88 §
Återkallande av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

Polisstyrelsen kan återkalla ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen helt och hållet eller för viss tid, om

1) den verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen har avbrutits för en längre tid än tre månader,

2) tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven i 71 § 1 mom. 2—4 punkten eller i 71 § 2 mom. 1 eller 2 punkten och inte inom en eventuellt utsatt tid har avhjälpt bristerna,

3) utövaren av verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en i 71 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarig person hos innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt inom den verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen,

4) tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som näringstillståndet för säkerhetsbranschen har förenats med, eller

5) tillståndshavaren inte gör den årsanmälan som avses i 87 § inom föreskriven tid och därefter trots uppmaning inte lämnar en årsanmälan inom en av Polisstyrelsen utsatt skälig tid.


91 §
Återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

En polisinrättning ska återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter begär det. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska även återkallas, om arbetsavtalsförhållandet har upphört eller om personen i fråga inte längre som självständig yrkesutövare utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande.

En polisinrättning kan återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter helt och hållet eller för viss tid, om

1) väktaren inte längre uppfyller kraven i 10 § 1 mom. 3 punkten, ordningsvakten inte längre uppfyller kraven i 35 § 1 mom. 2 punkten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter inte längre uppfyller kraven i 61 § 1 mom. 2 punkten,

2) väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, eller

3) väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förenats med.


95 §
Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Ett tillfälligt återkallande av godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska omedelbart anmälas till en polisinrättning. Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är i kraft i högst tre månader. En polisinrättning kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas.

105 §
Säkerhetstjänstförseelse

För säkerhetstjänstförseelse döms också

1) den som försummar sin skyldighet att förvara och bevara en händelserapport enligt 8 § 2 mom. eller 33 § 2 mom.,

2) en ansvarig föreståndare som i strid med 18 §, 19 § 1 mom. eller 49 § fattar beslut om bärande av maktmedelsredskap eller som i strid med 21 § fattar beslut om medförande av hund,

3) den som arbetar som utbildare i användning av maktmedel utan giltigt godkännande som avses i 54 § vid utbildning som avses i den paragrafen eller den som arbetar som skytteinstruktör utan giltigt godkännande som avses i 56 § vid utbildning som avses i den paragrafen, och

4) en polisman eller gränsbevakningsman eller en tullman som utför tullövervakning eller undersöker tullbrott, om han eller hon i strid med 106 § deltar i verksamheten hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller är ansvarig föreståndare hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

107 §
Utländska behörighetsintyg

Polisstyrelsen eller en polisinrättning kan i samband med att den beviljar tillstånd eller ger godkännande besluta att även ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande handling kan användas för att visa att kraven i 10 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 18 § 2 och 4 mom., 21 § 1 mom., 27 §, 28 § 4 mom., 35 § 1 mom., 49 § 2 och 3 mom., 51 § 1 mom., 54 § 1 mom., 56 § 1 mom., 58 § 1 mom., 61 § 1 mom., 71 § 1 och 2 mom., 77 § 1 mom. eller 79 § 1 mom. är uppfyllda. På förfarandet i anslutning till uppfyllandet av kraven tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

111 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om

1) utbildningen för ansvariga föreståndare och väktare,

2) utbildningen för utbildare i användning av maktmedel samt skytteinstruktörsutbildningen och repetitionsutbildningen,

3) utbildningen för ordningsvakter och för utbildare av ordningsvakter,

4) märken och texter på väktares dräkter samt ordningsvakters igenkänningstecken och användningen av det,

5) egenskaper hos väktares och ordningsvakters maktmedelsredskap och bärande av sådana redskap samt om de utbildningar som avses i 18 § 2—4 mom. och 49 § 2 och 3 mom. och om visande av skicklighet i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklighet som avses i 19 § 2 mom.,

6) hållande av en gripen som avses i 42 § 2 mom. i förvar,

7) visitation enligt 46 § samt om förvaring och överlämnande av omhändertagna föremål och ämnen,

8) märken och texter på ordningsvakters dräkter som avses i 52 § 2 mom., samt

9) grundutbildningen för värdetransportpersonal som utför gränsöverskridande transporter av kontanter i euro i enlighet med Europaparlamentets och rådets i 109 § nämnda förordning.

Polisstyrelsen fastställer formuläret för blanketter som används vid förfaranden enligt denna lag och formuläret för väktarkortet, ordningsvaktskortet och kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt vilket utbildningsmaterial som ska användas vid utbildningen av ordningsvakter. Polisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om de utbildningar för väktare och ordningsvakt, den utbildning och repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap samt de utbildningar för utbildare i användning av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter och hur den skicklighet i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklighet ska visas, om vilka föreskrivs i denna lag och i inrikesministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den. Polisyrkeshögskolan fastställer kraven i lydnadskontrollen för hundar som används i bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter.

114 §
Övergångsbestämmelser om näringstillstånd för säkerhetsbranschen

Under den övergångsperiod som avses i 1 mom. tillämpas på innehavare av auktorisation av bevakningsföretag de bestämmelser i denna lag som gäller innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. De händelserapporter som avfattats före lagens ikraftträdande och som avses i 17 § i den upphävda lagen om privata säkerhetstjänster ska bevaras i fem år från den dag de avfattades, varefter de ska förstöras.


Innan ett tillstånd enligt 5 mom. har beviljats får en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet för utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande inte anlita andra anställda hos utövaren än de som har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. På straffansvaret för utövare av säkerhetsskyddande verksamhet tillämpas då 105 § 1 mom. 5 punkten.

Om en auktorisation av bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare har återkallats tillfälligt enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, är återkallandet i kraft enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

115 §
Övriga övergångsbestämmelser

Tillstånd att utse ordningsvakter som beviljats före denna lags ikraftträdande med stöd av 22 § i ordningslagen gäller jämte villkor och begräsningar under den tid tillståndet är i kraft. På ett ärende som gäller tillstånd att utse ordningsvakter och som har gjorts anhängigt före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Väktare och ordningsvakter får medföra en hund som uppfyller kraven enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande i två år från det att en lydnadskontroll i enlighet med de tidigare bestämmelserna genomgåtts.

Om ett godkännande som väktare, ordningsvakt, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, utbildare i användning av maktmedel eller utbildare av ordningsvakter har återkallats tillfälligt enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, är återkallandet i kraft enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 42/2016
FvUB 9/2016
RSv 89/2016

Nådendal den 12 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.