624/2016

Nådendal den 12 augusti 2016

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelslag (421/2013) 7 kap. 16 §, 25 kap. 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § och det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1148/2015, samt

fogas till 6 kap. nya 16 a—16 c § som följer:

6 kap.

Andelslagets ledning och företrädare

16 a §
Styrelsens uppgifter i andelslag av allmänt intresse

Om ett andelslag är ett sådant företag av allmänt intresse som avses i 1 kap. 9 § i bokföringslagen har dess styrelse i uppgift att i fråga om andelslagets ekonomiska rapporter och granskning särskilt följa upp och bedöma andelslagets

1) ekonomiska rapporteringssystem,

2) inre övervakning och granskning samt riskhanteringssystem med hänsyn till effektiviteten,

3) revision,

4) revisors oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster.

Utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. ska styrelsen bereda val av andelslagets revisor.

Det som föreskrivs i 1 mom. 3 och 4 punkten samt 2 mom. gäller inte

1) en sammanslutning vars modersammanslutning sköter uppgifterna i fråga,

2) företag (fondföretag) enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller alternativa investeringsfonder enligt artikel 4.1a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, eller

3) sammanslutningar vars enda uppgift är att emittera värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet enligt i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering.

16 b §
Revisionskommitté i andelslag av allmänt intresse

För beredning av de uppgifter som avses i 16 a § 1 och 2 mom. kan andelslag ha en revisionskommitté som består av styrelsemedlemmar. Om en revisionskommitté saknas svarar hela styrelsen för beredningen av uppgifterna.

Revisionskommitténs uppgifter kan skötas av något annat styrelseutskott vars sammansättning uppfyller kraven enligt 16 c §.

16 c §
Medlemmarna i revisionskommittén

Revisionskommitténs medlemmar får inte delta i den dagliga ledningen av andelslaget eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som kan sammanställas i koncernbokslutet.

Minst en av medlemmarna i revisionskommittén ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

7 kap.

Revision, verksamhetsgranskning, medlemmarnas granskningsrätt och särskild granskning

16 §
Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 25 kap. 6—9 § och 26 kap. 3 § i denna lag och i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska tillämpas på en särskild granskare.

25 kap.

Skadestånd

4 §
Revisorers och verksamhetsgranskares skadeståndsskyldighet

Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen.


6 §
Beslutsfattandet i andelslaget

Beslut i ärenden som gäller andelslagets rätt till skadestånd enligt 1—3 § och 4 § 2 mom. i detta kapitel och enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av andelsstämman.


7 §
Medlemmars, fullmäktigeledamöters, andelsägares och aktieägares rätt att föra talan för andelslaget

En eller flera medlemmar har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 9 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för andelslagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att andelslaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om


8 §
Preskription av talerätt

En talan enligt detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas


9 §
Bestämmelsernas tvingande natur

Den rätt till skadestånd som andelslaget har enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna, om skadan


Den rätt till skadestånd eller den talerätt som en medlem, en andelsägare, en aktieägare eller någon annan har enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna.


Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

Bestämmelserna om revisionskommittén i denna lag ska iakttas senast från och med den 1 januari 2018.

RP 70/2016
EkUB 16/2016
RSv 85/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

Nådendal den 12 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.