605/2016

Helsingfors den 5 juli 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar (1010/2013) 1, 16 och 17 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 808/2014, som följer:

1 §
Anmälningspliktiga djursjukdomar

Utöver vad som föreskrivs nedan i detta kapitel är följande djursjukdomar sådana anmälningspliktiga djursjukdomar som avses i 5 § i lagen om djursjukdomar:

1) apkoppor,

2) Aujeszkys sjukdom hos andra djurarter än svin,

3) infektion med Batrachochytrium dendrobatidis,

4) infektion med Besnoitia besnoiti,

5) botulism,

6) infektioner med Brucella abortus-, B. melitensis-, B.ovis- och B. suis hos andra djurarter än klövdjur samt övriga Brucella-infektioner,

7) BVD hos andra djurarter än nötkreatur,

8) infection med Campylobacter fetus ssp. venerealis,

9) CEM (Contagious equine metritis),

10) virusenterit hos anka (duck virus hepatitis),

11) infektioner med echinococcus, med undantag av rävens dvärgbandmask,

12) enzootisk abort (Chlamydophila abortus),

13) heartwater,

14) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus) hos svin,

15) hästskabb (Sarcoptes equi),

16) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar och andra infektioner med IPN-virus,

17) Infektioner med isavirus med undantag av infektion med genotyp HPR-deleted,

18) japansk encefalit (Japanese encephalitis),

19) renibakterios (BKD),

20) kamelkoppor (Camelpox),

21) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis),

22) Krim-Kongo hemorragisk feber (Crimean-Congo haemorrhagic fever),

23) fårskabb (Psoroptes ovis),

24) äkta kokoppor,

25) leptospiros,

26) aviär influensa, med undantag av sådan högpatogen och lågpatogen aviär influensa som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013),

27) infection med Mycoplasma agalactiae (smittsam juverinflammation), M. capricolum, M. mycoides subsp. capri och M. synoviae samt sådana infektioner med M. gallisepticum och M. meleagridis som förkommer på djurhållningsplatser där det finns färre än 100 fåglar av arten Gallus gallus eller kalkoner,

28) infektioner med Mycobacterium tuberculosis complex (bovin tuberkulos) hos andra djurarter än klövdjur samt andra infektioner med mykobakterier, inklusive paratuberkulos,

29) kaninpest (myxomatos),

30) Nairobi sheep disease,

31) bovin anaplasmos (Anaplasma marginale och A.centrale),

32) hemorragisk septikemi hos nötkreatur (Pasteurella multocida),

33) new world screwworm (Cochliomyia hominivorax),

34) Nipah-virus encefalit,

35) old world screwworm (Chrysomyia bezziana),

36) orf,

37) infektion med Parafilaria bovicola,

38) infektioner med paramyxo 1 -virus hos fåglar,

39) PED (porcine epidemic diarrhea),

40) piroplasmos hos hästdjur,

41) PRCV (porcine respiratory corona virus),

42) psittakos (Chlamydophila psittaci),

43) pulmonär adenomatos,

44) Q-feber,

45) kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease),

46) infection med ranavirus,

47) kräftpest,

48) frasbrand (Clostridium chauvoei),

49) salmonellainfektioner med undantag av salmonellainfektioner hos nötkreatur av arten Bos taurus, svin, fåglar av arten Gallus gallus och kalkoner,

50) cysticerkos (Taenia solium/ Cysticercus cellulosae),

51) STEC-infektion,

52) surra (Trypanosoma evansi),

53) theilerios (Theileria parva och T.annulata),

54) infektion med Trichomonas foetus,

55) trichinellos,

56) trypanosomos (som sprids av tsetse-flugor),

57) tularemi/harpest, samt

58) West Nile -feber.

16 §
Sändande av mikrobstammar

Ett i lagen om djursjukdomar avsett godkänt laboratorium ska till det nationella referenslaboratoriet för fortsatta analyser eller förvaring sända stammar av alla mikrober eller parasiter som har isolerats i laboratoriet och som orsakar djursjukdomar som ska bekämpas, eller prover där en sådan mikrob eller parasit har påvisats. Åliggandet gäller dock inte sändande av salmonellastammar som har isolerats i samband med den obligatoriska hälsoövervakning som avses i 8 § i lagen om djursjukdomar.

Ett laboratorium som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar ska till det nationella referenslaboratoriet för fortsatta analyser eller förvaring sända stammar av sådana mikrober eller parasiter som har isolerats i laboratoriet och som orsakar följande anmälningspliktiga djursjukdomar, eller prover där en sådan mikrob eller parasit har påvisats:

1) infektioner med Brucella canis,

2) BVD hos får och svin,

3) CEM,

4) infektioner med echinococcus,

5) Gumborosjuka,

6) HEV hos svin,

7) infektioner med herpesvirus hos hästdjur,

8) kvarka,

9) virusarterit hos hästdjur,

10) IPN på ett restriktionsområde som inrättats med stöd av 35 § i lagen om djursjukdomar och andra infektioner med IPN-virus,

11) infektioner med isavirus,

12) hästinfluensa,

13) infektioner med bakterier som producerar brett spektrum betalaktamas,

14) äkta kokoppor,

15) leptospiros,

16) aviär influensa, med undantag av sådan högpatogen och lågpatogen aviär influensa som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem,

17) furunkulos hos laxfiskar,

18) MRSA-infektioner,

19) infektioner med Mycoplasma bovis,

20) orf,

21) infektioner med paramyxo 1 -virus hos fåglar,

22) paratuberkulos,

23) PED,

24) valpsjuka,

25) PRCV,

26) Q-feber,

27) kräftpest,

28) salmonellainfektioner,

29) IB hos fjäderfä,

30) svininfluensa,

31) dysenteri hos svin,

32) STEC-infektioner hos idisslare,

33) trichinellos,

34) paravaccinia,

35) West Nile-feber,

36) virusdiarré (Corona) hos nötkreatur, samt

37) infektioner med Yersinia ruckeri hos vattenlevande djur inom insjöområdet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom. behöver stammar eller prover dock inte sändas om sjukdomen i fråga förekommer i landet i form av en utdragen epidemi.

17 §
Lämnande av undersökningsuppgifter

Ett i lagen om djursjukdomar avsett godkänt laboratorium och ett laboratorium som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar ska i samband med sändandet av de stammar och prover som avses i 16 § sända uppgifter om den djurart från vilket provet där mikroben eller parasiten isolerades hade tagits.

Ett godkänt laboratorium och ett laboratorium som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar ska regelbundet lämna Livsmedelssäkerhetsverket uppgifter om antalet prover som analyserats med avseende på alla djursjukdomar som ska bekämpas och alla anmälningspliktiga djursjukdomar, om analysmetoderna samt om resultaten av analyserna enligt djurgrupp. Uppgifter behöver dock inte lämnas om de analyser som har utförts i samband med den obligatoriska hälsoövervakning som avses i 8 § i lagen om djursjukdomar.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 5 juli 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.