599/2016

Helsingfors den 7 juli 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program (1127/2015) 2 § som följer:

2 §
Uppgifter som överförs till förmedlande organ

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter svarar för förvaltningsmyndighetens uppgifter enligt artikel 125.4 a—d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (förordningen om allmänna bestämmelser).

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar inom sina verksamhetsområden i skötseln av i 1 mom. avsedda uppgifter enligt artikel 125.4 a och c i förordningen om allmänna bestämmelser enligt den arbetsfördelning som förvaltningsmyndigheten fastställer.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland svarar inom hela det område som det operativa programmet omfattar för utvecklandet och driften av det informationssystem som avses i artikel 125.2 d i förordningen om allmänna bestämmelser.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland svarar dessutom för ledningen av och rådgivningen för alla tjänstemän vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga om användningen av informationssystemet samt i frågor som gäller tillämpningen av författningar och anvisningar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska under ledning av jord- och skogsbruksministeriet bereda anvisningar och blanketter i anslutning till operativa program.

De förmedlande organen ska rapportera om skötseln av sina uppgifter till förvaltningsmyndigheten på det sätt som myndigheten förutsätter.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

Helsingfors den 7 juli 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Harri Kukka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.