576/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogbruksministeriet (1267/2014) 3, 4 och 6 § som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en livsmedelsavdelning och en naturresursavdelning. Vid ministeriet finns dessutom informations- och forskningssektorn, förvaltnings- och utvecklingssektorn och enheten för intern revision, som är direkt underställda kanslichefen.

4 §
Arbetsordningen

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende. I arbetsordningen bestäms också om uppgifterna för ministeriets avdelningar och sektorer och om hur verksamheten organiseras i övrigt.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas och sektorernas interna organisation och om personalens uppgifter kan ingå i avdelningens eller sektorns administrativa föreskrifter som fastställs av avdelningschefen eller, i fråga om en sektor, av kanslichefen.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för konsultativ tjänsteman, råd, dataadministrationsdirektör, forskningsdirektör och direktör för internationella frågor som inte är enhetschefer högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

2) för lagstiftningsråd och regeringsråd den behörighet som föreskrivs i 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003) samt för lagstiftningsråd dessutom god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

Helsingfors den 29 juni 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.