575/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning (794/2015) 1—3 § samt den svenska språkdräkten i 5 § 1 mom. som följer:

Personlig tillämpning vid ansökan till fristående examina och till utbildning som förbereder för sådana
1 §

Utbildningsanordaren utreder, utifrån de dokument den sökande visar upp och annan utredning som han eller hon lämnar, det kunnande den sökande tidigare förvärvat och visat, samt bedömer tillsammans med den sökande vilken examen som bäst skulle lämpa sig att avlägga för sökanden.

2 §

Om den sökande har avlagt examensdelar som ingår i de gällande grunderna för grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som på det sätt som anges om uppbyggnaden av examen i examensgrunderna kan läggas till den examen som ska avläggas, ska utbildningsanordnaren informera examenskommissionen om de tidigare avlagda examensdelarna.

Om den sökande har avlagt andra examina eller examensdelar än sådana som avses i 1 mom., ska utbildningsanordaren lämna uppgifter om dem till de av examensarrangören utsedda personer som bedömer examensprestationer för genomförandet av utvärderingen som gäller erkännandet av kunnande.

3 §

Utbildningsanordnaren ska utreda den sökandes behov av förberedande utbildning, av annat förvärvande av behövlig yrkesskicklighet, handledning och stöd, av studier som förbättrar studiefärdigheterna samt av särskilt stöd.

Utbildningsanordnaren ska informera den sökande om eventuell speciallagstiftning som gäller examen samt om de viktigaste möjligheterna till ekonomiskt stöd i anslutning till studierna.

Personlig tillämpning vid avläggande av fristående examen
5 §

Utbildningsanordnaren planerar hur examinanden ska visa den yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna. Visandet av yrkesskickligheten ska planeras examensdelsvis. Planeringen ska ske i samråd med examinanden.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 29 juni 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.