557/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom. 28 punkten, sådan den lyder i lag 982/2012, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i


28) tobakslagen (549/2016),Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

RP 15/2016
RP 58/2016
ShUB 7/2016
RSv 83/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT nro L 127, 29.4.2014, s. 1
Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.