537/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 18 § 3 punkten, sådan den lyder i lag 621/2009, som följer:

18 §
Skärpta krav på kontroll vid identifiering på distans

Om kunden inte är närvarande vid identifieringen och styrkandet av identiteten (identifiering på distans), ska den rapporteringsskyldiga vidta följande åtgärder för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism:


3) kontrollera kundens identitet med ett identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) eller med ett kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift som föreskrivs i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, eller med hjälp av någon annan teknik för elektronisk identifiering som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016
KoUB 18/2016
RSv 103/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.