536/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 9 a kap. 1 § i jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jordabalken (540/1995) 9 a kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 96/2011, som följer:

9 a kap.

Elektroniska ärendehanteringssystem och deras användning

1 §
Användning av ärendehanteringssystem och elektronisk identifiering i ett ärendehanteringssystem

En förutsättning för att upprätta och godkänna elektroniska dokument i ett ärendehanteringssystem samt för att i övrigt använda ärendehanteringssystemet är att användaren identifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en sådan identifieringsmetod, tillhandahållen av en leverantör av tjänster för stark autentisering, som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) eller ett sådant kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift som föreskrivs i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, eller med hjälp av någon annan identifieringsteknik som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016
KoUB 18/2016
RSv 103/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.