511/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) 4 § 1 och 2 mom. samt 7 § 2 mom. 3 punkten,

av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 950/2006, samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 a §
Tjänster till stöd för närståendevårdares vårduppdrag

Kommunen ska vid behov förbereda närståendevårdare för vårduppdraget och ordna utbildning för dem.

Kommunen ska vid behov ordna undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa samt sådana social- och hälsovårdstjänster som stöder vårdarnas välmående och vårduppdrag.

4 §
Ledighet för närståendevårdare

En närståendevårdare har rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per kalendermånad, om han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning.

Kommunen och närståendevårdaren kan avtala om att närståendevårdaren tar ut den lediga tid som avses i 1 mom. i form av flera ledigheter som är kortare än ett dygn. Kommunen kan ordna fler lediga dagar för närståendevårdaren än vad som anges i 1 mom. samt rekreationsledighet som är kortare än ett dygn.


7 §
Vård- och serviceplan

I planen skall dessutom antecknas åtminstone


3) omfattningen av och innehållet i tjänster till stöd för närståendevårdarens vårduppdrag,Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Bestämmelsen i 3 a § om att förbereda närståendevårdare för vårduppdraget tillämpas dock först från och med den 1 januari 2018.

Kommunerna ska se till att de avtal om närståendevård som ingåtts före lagens ikraftträdande och de vård- och serviceplaner som ingår som bilagor till avtalen ses över så att de motsvarar bestämmelserna i denna lag senast den 1 april 2017.

RP 85/2016
ShUB 9/2016
RSv 91/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.