508/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om temporär ändring av 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 951/2011, ett nytt 5 mom. som följer:

9 §
Tillstånd att ordna utbildning

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan undervisnings- och kulturministeriet åren 2016 och 2017 även utan ansökan ändra bestämmelserna om antalet studerande i utbildningsuppgiften, om utbildningsanordnaren upprepade gånger eller utan grundad anledning har ordnat utbildning i mindre omfattning än vad som anges i tillståndet och tryggandet av ett mångsidigt regionalt utbildningsutbud eller en jämlik behandling av utbildningsanordnarna inom ramen för statsbudgeten förutsätter detta. På de grunder som anges i detta moment får maximiantalet i tillståndet att ordna utbildning högst sänkas så att det motsvarar utbildningsanordnarens faktiska antal studerande i genomsnitt år 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016 och gäller till och med den 31 december 2017.

RP 35/2016
KuUB 5/2016
RSv 71/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.