507/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 10 § 6 punkten, sådan den lyder i lag 788/2014,

ändras 7 § 5 mom. och 10 § 5 punkten, sådana de lyder, 7 § 5 mom. i lag 1111/2015 och 10 § 5 punkten i lag 1013/2005, samt

fogas till 16 §, sådan den lyder i lagarna 956/2015 och 1111/2015, en ny 1 a-punkt samt till lagen nya 18 a—18 d § som följer:

7 §
Examenskommissioner

Examenskommissionerna finns i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ska fatta beslut om arvoden till examenskommissionernas medlemmar och sköta examenskommissionernas betalningar, bokföring och arkivering, samt ska för examenskommissionernas räkning föra ett prestationsregister för fristående examina. Registret ska innehålla sådana uppgifter som behövs för skötseln av examenskommissionernas åligganden enligt 1 mom. Utbildningsstyrelsen svarar för tillgängligheten och integriteten i fråga om uppgifterna i registret, för datainnehållets oföränderlighet samt för skyddande, bevarande och utplånande av uppgifter. Utbildningsstyrelsen svarar också för den tekniska anslutningen för införande, behandling och utlämnande av uppgifter. För den registeransvariges åligganden i övrigt svarar varje examenskommission i fråga om de uppgifter som hänför sig till den kommissionen.

10 §
Hänvisningsbestämmelse om undervisningen

På utbildning enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser om undervisningen i lagen om grundläggande yrkesutbildning:


5) bestämmelserna i 22 § om undervisningens offentlighet.

16 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning

På utbildning och examina enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning:


1 a) bestämmelserna i 23 § om försök; avvikelser från examinas kompetensområden kan dock göras med tillstånd av Utbildningsstyrelsen,


18 a §
Källor för och datainnehållet i prestationsregistret för fristående examina

Sådana arrangörer av fristående examina som avses i denna lag ska till examenskommissionen lämna den information om ordnade och avläggande av fristående examina som behövs för skötseln av examenskommissionernas uppgifter enligt 7 § 1 mom. Examenskommissionen antecknar uppgifterna om utfärdande av examensbetyg i registret.

I registret införs

1) examinandens namn, personbeteckning och kön samt examensspråket,

2) uppgifter om den examen som avläggs samt examensdelar och kompetensområde samt uppgifter om vitsord, godkännande och rättelse av bedömningen när det gäller dessa,

3) tidpunkten för avläggande av examen eller examensdel samt tidpunkten för avläggande av sådana till grundexamen tillhörande examensdelar som avlagts för att höja vitsordet,

4) uppgifter om examensarrangören samt om arrangemangen kring examenstillfället och om de arbetsuppgifter som ingår i examensprestationen,

5) uppgifter om bedömarna av examensprestationen samt de examensansvarigas kontaktuppgifter.

I registret kan utöver sådana uppgifter som anges i 2 mom. även införas andra sådana uppgifter om enskilda examinanders fristående examina och om hur dessa har avlagts och ordnats som är nödvändiga för skötseln av examenskommissionens uppgifter.

I fråga om de bedömare av examensprestationer som nämns i 2 mom. 5 punkten införs följande uppgifter:

1) bedömarens namn,

2) uppgift om huruvida bedömaren i sitt bedömningsuppdrag företräder arbetstagarna, arbetsgivarna, undervisningsområdet eller självständiga yrkesutövare,

3) uppgift om examensmästarutbildning som bedömaren genomgått.

18 b §
Tid för bevarandet av uppgifter i prestationsregistret för fristående examina

Uppgifterna om examensprestationer ska bevaras varaktigt i registret. Uppgifterna om arrangemangen kring examenstillfället, de arbetsuppgifter som ingår i examensprestationen, bedömarna av examensprestationen och de examensansvariga samt andra uppgifter som gäller hur examen avlagts eller ordnats ska bevaras i högst två år.

18 c §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till en examenskommission

Trots bestämmelserna om sekretess har en examenskommission rätt att av examensarrangören få alla uppgifter som hänför sig till bedömningen av en examensprestation, om det för skötseln av examenskommissionens lagstadgade uppgifter är nödvändigt att få denna information.

18 d §
Dataöverföring med hjälp av teknisk anslutning

Uppgifter ur de register som avses i denna lag får lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning till den som har rätt att få uppgifterna. Innan en sådan teknisk anslutning öppnas ska den som lämnar ut uppgifterna försäkra sig om att uppgifterna kommer att skyddas på behörigt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

RP 35/2016
KuUB 5/2016
RSv 71/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.