493/2016

Helsingfors den 22 juni 2016

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2016/2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 14 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd som beviljas till renägare på grundval av antalet djur för det i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskötselåret 2016/2017 med medel som i statsbudgeten för år 2016 anvisats för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen.

2 §
Ansökan om stöd

Stöd betalas till i 14 § 1 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) avsedda stödsökande som bedriver renskötsel i området C3 eller området C4 enligt  bilaga 1 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015). Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo.

En förutsättning för att få stöd är att stödmottagaren för bok över intäkterna och utgifterna för sin rennäring.

3 §
Livrenar som berättigar till stöd

En förutsättning för stöd är att de som hör till hushållet enligt renlängderna äger sammanlagt minst 80 stycken i 5 § 2 punkten i renskötsellagen avsedda livrenar vid utgången av renskötselåret.

Äganderätten till och antalet djur som berättigar till stöd grundar sig på renlängden  för renskötselåret 2015/2016. Handel med ren under renskötselåret 2015/2016 kan beaktas när stöd beviljas.

Stöd betalas inte för livrenar till den del antalet överstiger det största tillåtna antalet livrenar för renbeteslagen eller deras delägare. Om antalet livrenar i renbeteslaget överstiger det största tillåtna antalet, minskas antalet stödberättigande livrenar per hushåll i fråga om det överstigande antalet i samma förhållande som hushållen äger livrenar i renbeteslaget. Är det antal livrenar som hör till ett hushåll mindre än vad som föreskrivs i 1 mom., får hushållet beviljas stöd på basis av det antal livrenar som kvarstår, om hushållet före minskningen har haft minst det antal livrenar som föreskrivs i 1 mom.

Stöd betalas inte för livrenar som en delägare borde ha slaktat enligt de slaktplaner som renbeteslaget godkänner årligen. Om antalet icke slaktade renar i hushållet är mer än tre procent av det totala antalet livrenar, betalas inget stöd till hushållet.

4 §
Stödbelopp

Stödbeloppet är högst 28,50 euro per livren.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2016.

Helsingfors den 22 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Översättning till skoltsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.