488/2016

Helsingfors den 22 juni 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1161/2014) 2 § 4 mom. och i bilagan punkterna 1.1.1.1–1.1.1.4, 1.1.2, 1.1.3 och 5.6.3.6.2,

av dem punkt 5.6.3.6.2 i bilagan sådan denna punkt lyder i förordning 1259/2015,

ändras 3 § 1 och 3 mom. samt i bilagan punkterna 1.1.1, 1.1.6.1, 1.1.6.4, 1.2.8, 1.2.10.1, 1.5.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.14, 5.2.3, 5.3.4, 5.6.3.6.1 och 5.6.5.2.5,

av dem punkterna 2.1.1, 2.1.2, 3.14 och 5.6.3.6.1 i bilagan sådana de lyder i förordning 1259/2015, och

fogas till bilagan nya 1.2.8.1, 1.2.8.2, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.5.3.6 och 1.5.4.4 punkter som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar för varje nytt identifieringsmärke som beställs från får- och getregistret för registrering av djur i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG ut en fast avgift på 1,20 euro. Livsmedelssäkerhetsverket tar också ut en fast avgift på 0,40 euro per djur för en i 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (356/2008) avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.


Livsmedelssäkerhetsverket tar i fråga om små slakterier och vilthanteringsanläggningar som slaktar färre än 5 000 djurenheter per kalenderår för köttbesiktning och övervakning av anläggningen, upp till 1 200 djurenheter, ut en grundavgift på 34,80 euro per besök för den första halvtimmen. För den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 24,90 euro per timme. Om antalet slaktdjur överstiger 1 200 djurenheter, tas kostnaderna ut enligt självkostnadsvärdet. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl. 17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

Helsingfors den 22 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 Beslut om tillstånd och godkännande Euro
1.1 Anläggningar
1.1.1 Slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar samt anläggningar i anslutning till dem- godkännande av anläggningen, grundavgift- behandling av ansökan, per timme- granskning av anläggningen, per timme 71,0085,00114,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.1.6 Anläggningar enligt foderlagen och biproduktsförordningen
1.1.6.1 - godkännande av anläggningen, grundavgift 71,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.1.6.4 - granskning av anläggningen, per timme 114,00
1.2 Verksamhetsidkare
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.2.8 Nationella kvalitetssystem för livsmedel
1.2.8.1 Godkännande och återkallande av godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel, per timme 85,00
1.2.8.2 Kontroll av förutsättningarna för godkännande av nationella kvalitetssystem för livsmedel 300,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.2.10 Beslut om tillstånd och godkännande i fråga om aktörer enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen
1.2.10.1 - grundavgift 71,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.3 Utövare av veterinäryrket
1.3.1 Legitimering av veterinär
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.3.1.5 - beslut om legitimation enligt 4 § 2 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (medborgare i ett nordiskt land/nordisk examen) 200,00
1.3.1.6 - beslut om legitimation enligt 4 § 5 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (Schweiz och andra legitimerade i enlighet med internationella avtal) 200,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5 Övriga beslut
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.3 Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.3.6 Behandling av ansökan om förhandsgodkännande för utsläppande på marknaden av gödselfabrikat genom ömsesidigt erkännande, per timme 85,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.4 Lagen om djursjukdomar
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.5.4.3 Registrering av en aktör på den inre marknaden i enlighet med lagen om djursjukdomar 98,00
1.5.4.4 Beslut om godkännande av ursprunglig djurhållningsplats i enlighet med lagen om djursjukdomar 147,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2.1.1 Analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare för växtskyddsintyg 37,00
2.1.2 Sjukdomsanalys av spannmål för växtskyddsintyg 97,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3.14 Ansökan om upptagande på växtsortlistan, gäller inte ursprungssorter eller grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och inte heller frukt- och bärväxter 280,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 Övervakning (inbegriper provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.2 Veterinär gränskontroll
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.2.3 Levande djur och könsceller Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller i enlighet med artikel 21 i rådets förordning nr 1/2005 som gäller skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.3 Handelsnormer
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.3.4 Kontroller av handelsnormerna, vattenhalten i fjäderfäkött, 1–3 prover 300,00
5.6 Växters sundhet och plantmaterial
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.6.3.6 Spannmål
5.6.3.6.1 Provtagning av spannmål i exportsyfte, per analystimme 59,00
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5.6.5.2.5 - förnyad inspektion, per analystimme 59,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.