484/2016

Helsingfors den 16 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sprängnings- och brytningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om sprängnings- och brytningsarbete (644/2011) 2 §, rubriken för 3 kap. samt 7, 8 och 29 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) sprängningsarbete arbeten som utförs på användningsplatsen varvid explosiva varor hanteras, används och förvaras,

2) brytningsarbete lösgörande av sten eller mineraler och arbete i anslutning härtill,

3) farligt område sprängningsobjektets omgivning, där en person kan skadas av kringflygande stenar, vibration, inverkan av tryckvåg eller gas eller av annan orsak till följd av sprängning,

4) bebott område ett område som sträcker sig 200 meter från en bebodd byggnad eller plats där människor vanligtvis vistas.

5) effektdetonation sådan avfyrning av effekter som genomförs i teater-, televisions- och filmproduktioner, vid offentliga tillställningar och vid andra motsvarande tillställningar.

Ett underjordiskt brytningsställe som är på mindre än 100 meters avstånd från den tunnelöppning som leder till brytningsstället anses vara beläget på bebott område, om tunnelöppningen är på sådant område. Annat underjordiskt brytningsställe anses vara beläget på bebott område, om avståndet därifrån till en bebodd byggnad eller till ett ställe där människor vanligtvis uppehåller sig är mindre än 50 meter.

3 kap.

Den som utför sprängningsarbete och sprängarbas

7 §
Den som utför sprängningsarbete

Explosiva varor får hanteras och användas av en person som har fått kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter, yngre laddare, äldre laddare, överladdare eller ansvarig sprängarbetsledare och av en person som är under direkt uppsikt av någon av dem och som har tillräcklig yrkeskunskap för sprängningsarbetet i fråga.

Den som har kompetensbrev för äldre laddare får på bebott område, annanstans än i en gruva använda högst 500 kilogram explosiva varor per dygn och högst 10 kilogram explosiva varor per gång i laddningsutrymmet.

Den som har kompetensbrev för yngre laddare eller kompetensbrev för ansvarig sprängararbetsledare får i de arbeten som kompetensbrevet anger använda högst 25 kilogram explosiva varor per dygn och högst ett kilogram explosiva varor per gång i laddningsutrymmet. På bebott område får en yngre laddare och en ansvarig sprängarbetsledare detonera endast en laddning, i vilken mängden sprängämne inte överstiger följande mängder:

Mängden sprängämne som ska sprängas som en laddning i kilogram Avstånd i meter från bebodd byggnad eller från ett ställe där människor vanligtvis vistas
0,06  10
0,12  20
0,25  40
0,50  80
1,0 160
8 §
Sprängarbas

Sprängningsarbetet leds och övervakas på arbetsplatsen av sprängarbasen. Sprängningsarbete får inte påbörjas förrän en sprängarbas har utsetts. Sprängarbasens namn ska tillkännages för arbetarna och finnas angivet på en synlig plats på arbetsplatsen.

Sprängarbasen godkänner sprängningsplanen och ändringar i den samt ser till att planen genomförs.

Den som är sprängarbas på bebott område annanstans än i gruva ska ha kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare. Den som är sprängarbas i annat sprängningsarbete ska ha kompetensbrev för äldre laddare.

Trots bestämmelserna i 3 mom. får en person som har minst kompetensbrev för yngre laddare vara sprängarbas i sprängningsarbete som avses i 7 § 3 mom.

29 §
Effektdetonationer

Vid effektdetonationer ska en så lämplig laddning som möjligt användas. Sprängningen ska förläggas till en lämplig tidpunkt och uppmärksamhet ska fästas vid faran för brand, tryckvåg och splitter samt vid sprängning inomhus särskilt vid faran för dammexplosion.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

Trots 8 § 3 mom. i denna förordning kan en person med kompetensbrev för överladdare och minst två års erfarenhet som överladdare eller laddare i bebott område vara sprängarbas till och med den 31 december 2019.

Rådets direktiv 92/91/EEG; EGT nr L 348, 28.11.1992, s. 9, 92/104/EEG; EGT nr L 404, 31.12.1992, s. 10

Helsingfors den 16 juni 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Marianne Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.