479/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Lag om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till punktskattelagen (182/2010) nya 98 a och 98 b § som följer:

98 a §
Stödmottagarens anmälningsskyldighet

Stödmottagaren ska till stödmyndigheten anmäla de uppgifter om företaget som anges i denna paragraf för att stödmyndigheten ska kunna fullgöra sin skyldighet att offentliggöra uppgifter enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Anmälningsskyldigheten gäller stöd som det föreskrivs om i

1) 4 § 2 och 3 mom. och 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

2) 4 § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen,

3) 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006).

Uppgifter som ska anmälas är

1) företagets namn och referens,

2) typ av företag,

3) region där företaget är beläget,

4) företagets verksamhetsområde.

98 b §
Förfarande för anmälan av uppgifter

När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan om skatteåterbäring ange de uppgifter som nämns i 3 mom. i den paragrafen. Om det är fråga om annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget registrera sig hos stödmyndigheten och lämna uppgifterna i samband med registreringen.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta stödmyndigheten om att de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har förändrats.

Uppgifterna införs i stödmyndighetens register. I registret kan göras anteckningar också om andra omständigheter som inverkar på stödet. Stödmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas för beviljande och övervakning av stöd och offentliggörande av uppgifter samt om förfarandet för anmälan av uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

En sådan registreringspliktig enligt 98 b § 1 mom. som bedrev verksamhet när lagen trädde i kraft ska registrera sig och lämna de uppgifter som avses i 98 a § till stödmyndigheten senast den 31 december 2016.

RP 56/2016
EkUB 11/2016
RSv 60/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.