473/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) rubriken för 8 kap. 3 §, 9 kap. 2 §, 12 kap. 2 § 1 mom. 9 punkten, 4 § 1 mom. 2 punkten, 6 § 2 mom., 8 § 2 mom., 11 § 1 och 2 mom. och 12 § 1 mom. samt det inledande stycket i 13 kap. 7 § 1 mom. och 7 § 1 mom. 1 punkten, av dem 12 kap. 6 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 11 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 998/2014, samt

fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 998/2014, nya 4 a-, 46 a-, 46 b-, 46 c- och 47 a-punkter, till 8 kap. nya 4—16 §, till 12 kap. 2 § 1 mom. en ny 10 punkt samt till 13 kap. en ny 2 a § och till 3 § 2 mom. en ny 10 a-punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


4 a) barlastvattenkonventionen den i London den 13 februari 2004 ingångna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, med senare ändringar,


46 a) barlastvatten vatten och däri flytande materia som transporteras i ett fartyg för att kunna reglera fartygets trim, krängning, djupgående, stabilitet eller skrovspänning,

46 b) hanteringav barlastvatten sådana mekaniska, fysikaliska, kemiska och biologiska processer, som genomförs antingen separat eller kombinerat för att avlägsna, oskadliggöra eller undvika intag eller utsläpp av skadliga vattenlevande organismer och patogener i barlastvatten och sediment,

46 c) sediment materia som sedimenterats från barlastvatten i ett fartyg,


47 a) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som avses i 2 § 42 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009),


8 kap.

Andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland och som gäller förhindrande av miljöförstöring som orsakas av normal drift av fartyg

3 §
Sändande av information i enlighet med AFS-konventionen

4 §
Tillämpning av barlastvattenkonventionen och bestämmelser om barlastvatten

Barlastvattenkonventionen och bestämmelserna om barlastvatten i detta kapitel tillämpas inte på

1) fritidsbåtar vars längd överallt är under 50 meter och största barlastvattenkapacitet är 8 kubikmeter,

2) fartyg som huvudsakligen används för sjöräddning och vars längd överallt är under 50 meter och största barlastvattenkapacitet är 8 kubikmeter,

3) gränsbevakningsväsendets fartyg,

4) fartyg som enbart trafikerar finskt vattenområde eller Finlands ekonomiska zon.

5 §
Förbud mot utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment

Det är förbjudet att från fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för barlastvattenkonventionen släppa ut obehandlat barlastvatten och sediment i vattnet på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon och från finska fartyg också utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon, enligt vad som bestäms i barlastvattenkonventionen och föreskrivs i denna lag.

6 §
Utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment i undantagssituationer

Vad som bestäms i 5 § gäller inte utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment om

1) utsläppet är nödvändigt för att trygga ett fartygs säkerhet i nödsituationer eller för att rädda människoliv till sjöss,

2) utsläppet beror på skada på ett fartyg eller dess utrustning; denna förutsättning kräver att alla skäliga försiktighetsåtgärder i syfte att förebygga eller begränsa utsläppet har vidtagits både före och efter det att skadan skedde eller upptäcktes och att redaren, fartygets befälhavare eller dennes ställföreträdare inte har orsakat skadorna avsiktligen eller av vårdslöshet,

3) syftet med utsläppet av barlastvatten och sediment är att undvika eller begränsa föroreningsolyckor från ett fartyg,

4) samma barlastvatten och sediment tas in och släpps därefter ut på det fria havet, eller

5) barlastvatten och sediment släpps ut från ett fartyg på den plats där det togs in och detta barlastvatten och sediment har inte blandats med obehandlat barlastvatten eller sediment från andra områden; om sådan blandning har förekommit, ska barlastvatten som tagits in från andra områden hanteras i enlighet med barlastvattenkonventionen.

7 §
Varningar som gäller intag av barlastvatten

Trafikverket meddelar varningar i enlighet med regel C-2 i bilagan till barlastvattenkonventionen till sjöfarare och till berörda kuststater om områden där fartyg inte ska ta in barlastvatten.

Vad som i 6 § 1—3 punkten bestäms om utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment i undantagssituationer gäller även intag av barlastvatten i områden för vilka en varning i enlighet med 1 mom. har utfärdats.

8 §
Hantering och skifte av barlastvatten

Barlastvattnet i sådana fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för barlastvattenkonventionen ska hanteras och skiftas i enlighet med barlastvattenkonventionen.

9 §
Krav på system för hantering av barlastvatten

Systemen för hantering av fartygs barlastvatten ska uppfylla kraven i Europeiska unionens rättsakter och i barlastvattenkonventionen.

Trafiksäkerhetsverket eller ett av det bemyndigat erkänt klassificeringssällskap godkänner på skriftlig ansökan system för hantering av barlastvatten i finländska fartyg, om systemen uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsakter och i barlastvattenkonventionen.

Trafiksäkerhetsverket får bestämma om likvärdighet utifrån vissa anordningars, materials, utrustningars eller apparaters effekt i enlighet med Europeiska unionens rättsakter och barlastvattenkonventionen.

10 §
Försök med ny teknologi för hantering av barlastvatten

Försök med ny teknik för hantering av barlastvatten ska uppfylla kraven i barlastvattenkonventionen och i de riktlinjer som Internationella sjöfartsorganisationen utfärdat i saken.

Trafiksäkerhetsverket beviljar på skriftlig ansökan tillstånd för försök, om de krav som avses i 1 mom. är uppfyllda. Om ett fartyg, innan normerna om kvaliteten på barlastvatten i regel D-2 i bilagan till barlastvattenkonventionen har trätt i kraft för fartygets del, deltar i ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt program för testning och bedömning av lovande teknologier för hantering av barlastvatten, ska normerna i regel D-2 börja tillämpas på fartyget först fem år från det att fartyget annars hade varit skyldigt att börja följa normerna.

Om ett fartyg, när normerna om kvaliteten på barlastvatten i regel D-2 i bilagan till barlastvattenkonventionen redan har trätt i kraft för fartygets del, deltar i ett sådant av Trafiksäkerhetsverket godkänt program för testning och bedömning av lovande teknologier för hantering av barlastvatten där det finns förutsättningar för att uppnå en teknologi som uppfyller högre krav än vad som avses i normerna i regel D-2, ska normerna i regel D-2 inte tillämpas på fartyget under den femårsperiod som följer på installationen av teknologin i fråga i fartyget.

11 §
Barlastvattenhanteringsplan

Fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen ska ha en i barlastvattenkonventionen avsedd barlastvattenhanteringsplan.

Finska fartygs barlastvattenhanteringsplaner godkänns av Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap.

12 §
Barlastvattendagbok

Fartyg som omfattas av barlastvattenkonventionen ska ha en i barlastvattenkonventionen avsedd barlastvattendagbok.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att inspektera barlastvattendagboken och på begäran få ett av fartygets befälhavare bestyrkt utdrag ur den. Åtgärder som Trafiksäkerhetsverket vidtar med stöd av detta moment ska utföras så snabbt som möjligt utan att förorsaka fartyget otillbörlig försening.

13 §
Barlastvattencertifikat

Fartyg i internationell fart som har en bruttodräktighet av minst 400 och omfattas av barlastvattenkonventionen, med undantag av flytande plattformar och andra flytande enheter som avses i regel E-1 i bilagan till barlastvattenkonventionen, ska ha ett i barlastvattenkonventionen avsett certifikat.

Trafiksäkerhetsverket eller ett erkänt klassificeringssällskap utfärdar barlastvattencertifikat till finska fartyg på skriftlig ansökan, om fartyget uppfyller kraven i barlastvattenkonventionen. Trafiksäkerhetsverket får också utfärda certifikat till utländska fartyg på begäran av fartygets flaggstat.

Certifikat utfärdas för viss tid och för högst fem år åt gången.

14 §
Beviljande av dispens från skyldigheten att hantera och skifta barlastvatten

Trafiksäkerhetsverket kan på skriftlig ansökan bevilja en fartygsspecifik dispens från skyldigheten enligt 8 § att hantera och skifta barlastvatten på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon, om dispensen inte försämrar eller skadar miljön, människors hälsa, egendom eller naturresurser.

Dispens kan beviljas fartyg som rör sig mellan vissa hamnar eller platser. En ytterligare förutsättning för beviljande av dispens är att fartyget inte blandar barlastvatten eller sediment annat än mellan hamnar eller platser som fastställs i dispensen.

Till ansökan ska det fogas en tillräckligt utförlig bedömning av de risker som dispensen kan orsaka miljön, människors hälsa, egendom och naturresurser. När riskbedömningen tas fram ska Internationella sjöfartsorganisationens och Östersjökommissionens riktlinjer i frågan iakttas. Trafiksäkerhetsverket kan begära utlåtande av riskbedömningarna från Finlands miljöcentral.

För att kunna lösa de problem som eventuellt konstateras ska Trafiksäkerhetsverket höra de stater som dispensen kan påverka negativt.

Dispensen får gälla i högst fem år. För att kunna förvissa sig om att förutsättningarna för dispens fortfarande är uppfyllda har Trafiksäkerhetsverket rätt att utföra en inspektion under dispensens giltighetstid. Om det vid inspektionen eller annars konstateras att förutsättningarna för dispens inte längre uppfylls, kan Trafiksäkerhetsverket återkalla dispensen.

Dispensen börjar gälla först efter det att Trafiksäkerhetsverket har meddelat Internationella sjöfartsorganisationen att dispens beviljats och relevanta uppgifter har tillkännagetts parterna i barlastvattenkonventionen.

En anteckning om dispensen ska göras i den barlastvattenhanteringsplan som avses i 11 § och i den barlastvattendagbok som avses i 12 §.

15 §
Sändande av information i enlighet med barlastvattenkonventionen

Trafiksäkerhetsverket svarar för att uppgifter i enlighet med barlastvattenkonventionen sänds till Internationella sjöfartsorganisationen.

16 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får det i syfte att verkställa barlastvattenkonventionen, i fråga om finskt vattenområde och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finländska fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och Finlands ekonomiska zon, utfärdas närmare bestämmelser om

1) det förbud mot utsläpp av barlastvatten som avses i 5 §,

2) utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment i undantagssituationer enligt 6 §,

3) de varningar som gäller intag av barlastvatten och som avses i 7 §,

4) hantering och skifte av fartygs barlastvatten enligt 8 §,

5) krav på system för hantering av barlastvatten enligt 9 §,

6) försök med ny teknik för hantering av barlastvatten enligt 10 §, samt

7) beviljande av dispens enligt 14 §.

Trafiksäkerhetsverket får i syfte att verkställa barlastvattenkonventionen, i fråga om Finlands territorialvatten och Finlands ekonomiska zon och, när det gäller finländska fartyg, också i fråga om områden utanför Finlands territorialvatten och Finlands ekonomiska zon, meddela tekniska föreskrifter om

1) krav på system för hantering av barlastvatten enligt 9 §,

2) försök med ny teknik för hantering av barlastvatten enligt 10 §,

3) innehållet i och strukturen för den barlastvattenhanteringsplan som avses i 11 §,

4) formuläret för den barlastvattendagbok som avses i 12 §,

5) formuläret för det barlastvattencertifikat som avses i 13 §, samt

6) hur den riskbedömning som avses i 14 § 3 mom. ska utarbetas och vad den ska innehålla.

9 kap.

Mottagning av avfall i hamn

2 §
Hur avfall tas emot i reparationshamnar

Hamninnehavaren ska se till att det i hamnar där det utförs fartygsreparationer (reparationshamn) utöver de mottagningsanordningar som avses i 1 § finns tillräckliga mottagningsanordningar för

1) ozonnedbrytande ämnen som härrör från fartyg som använder hamnen och från utrustning som lossas från sådana fartyg,

2) oljehaltigt barlast- och tankrengöringsvatten från tankfartyg som använder hamnen,

3) kemikalietankfartyg som kommer för reparation, samt

4) sediment från fartygs barlastvattentankar.

12 kap.

Tillsyn och förvaltningstvång

2 §
Trafiksäkerhetsverkets tillsynsuppgifter

Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter i den mån bestämmelserna och föreskrifterna gäller


9) skyldigheten att lämna fartygsavfall i hamn,

10) hantering och skifte av barlastvatten och sediment.


4 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens övervakningsuppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska inom sina respektive verksamhetsområden utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter till den del de gäller


2) hamnars mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och sediment, och


6 §
Gränsbevakningsväsendets tillsynsuppgifter

Gränsbevakningsväsendet deltar i tillsynen över utsläpp till luft från fartyg och skadliga påväxthindrande system samt utsläpp av barlastvatten och sediment från fartyg i Finlands territorialvatten och ekonomiska zon i enlighet med bestämmelserna i 11 och 12 §.

8 §
Polisens tillsynsuppgifter

Polisen deltar i tillsynen över utsläpp till luft från fartyg och skadliga påväxthindrande system samt utsläpp av barlastvatten och sediment från fartyg på insjöområdet och i Finlands territorialvatten i enlighet med bestämmelserna i 11 och 12 §.

11 §
Utredning av inträffade utsläpp och åtgärder vid omedelbar risk för vattenförorening

Trafiksäkerhetsverket, gränsbevakningsväsendet och polisen har rätt att i syfte att utreda utsläpp, förekomsten av skadliga påväxthindrande system samt barlastvatten och sediment som släppts ut i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller denna lag förrätta inspektioner på finska fartyg och ta prover för att utreda ursprunget till olja, andra skadliga ämnen eller barlastvatten och sediment och dess sammansättning, som observerats i vattnet samt för att utreda kvaliteten på det bränsle som används på fartyget och ursprunget till andra utsläpp från fartyget till luften. Detsamma gäller utländska fartyg som ligger i hamn eller till ankars på finskt vattenområde eller färdas på finskt vattenområde. Bestämmelser om åtgärder mot utländska fartyg som färdas på Finlands territorialhav finns i 12 §.

Trafiksäkerhetsverket samt gränsbevakningsväsendet och polisen får stoppa ett fartyg när det ligger i hamn eller till ankars på finskt vattenområde, om utredandet av utsläpp, förekomsten av skadliga påväxthindrande system eller barlastvatten och sediment som släppts ut i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller denna lag kräver det eller om det finns grundad anledning att anta att fartygets färd av någon annan orsak än en sådan som har samband med fartygets konstruktion, utrustning, anordningar, rutiner eller arrangemang ombord är förknippad med en omedelbar risk för miljöförorening eller spridning av invasiva främmande arter. Samma rätt har de när det gäller finska fartyg som färdas på finskt vattenområde eller utanför detta och utländska fartyg som färdas på finskt vattenområde. Bestämmelser om åtgärder mot utländska fartyg som färdas på Finlands territorialhav finns i 12 §.


12 §
Rätt att utföra inspektioner, få uppgifter och stoppa fartyg på Finlands territorialhav och i Finlands ekonomiska zon

När det finns grundad anledning att anta att ett utländskt fartyg som framförs på Finlands territorialhav har förorsakat utsläpp, använt ett skadligt påväxthindrande system eller släppt ut barlastvatten eller sediment i vattnet i strid med barlastvattenkonventionen eller denna lag när fartyget befunnit sig på Finlands territorialhav, får Trafiksäkerhetsverket samt gränsbevakningsväsendet och polisen vidta alla de åtgärder som avses i 11 § 1 och 2 mom.


13 kap.

Särskilda bestämmelser

2 a §
Tjänsteansvar för anställda hos klassificeringssällskap

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos erkända klassificeringssällskap när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns det i skadeståndslagen.

3 §
Straffbestämmelser

Den som på något annat sätt än det som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med


10 a) förbudet mot utsläpp av obehandlat barlastvatten och sediment enligt 8 kap. 5 §,


ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för miljöskyddsförseelse i sjöfart dömas till böter.


7 §
Rättelseyrkande

En part får söka rättelse hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen, om beslutet gäller

1) inspektion av fartyg eller någon annan handling som gäller fartyg och som utfärdats med stöd av denna lag eller ett beslut som fattats av ett erkänt klassificeringssällskap eller med anledning av en inspektion av en inspektör utsedd av Trafiksäkerhetsverket, ellerOm ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2015
KoUB 6/2016
RSv 41/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.