443/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 maj 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring och temporär ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (835/2014), sådan den lyder i förordning 863/2015, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Underpunkt 2 i punkt B i 2 kap., underpunkt 2 i punkt C i 2 kap., underpunkt 41 i punkt B i 5 kap. och underpunkt 63 i punkt C i 5 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 januari 2017. Underpunkt 1 i punkt C i 3 kap. samt underpunkterna 7 och 13 i punkt A i 5 kap. i bilagan träder i kraft först den 1 augusti 2017. Underpunkterna 28 och 56 i punkt B i 5 kap., underpunkt 8 i punkt B i 6 kap. och underpunkt 3 i punkt C i 6 kap. i bilagan träder i kraft först den 1 januari 2018. Underpunkt 1 i punkt B i 5 kap., underpunkt i i underpunkt 3 i punkt A i 8 kap. och underpunkt 4 i punkt A i 8 kap. i bilagan träder i kraft först den 1 augusti 2018.

Underpunkt 15 i punkt B i 2 kap., underpunkt 13 i punkt C i 2 kap. samt underpunkterna 13 och 43 i punkt B i 5 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2016. Underpunkt 1 i punkt A i 2 kap. och underpunkterna 6 och 16 i punkt A i 5 kap. i bilagan gäller till och med den 31 juli 2017. Underpunkterna 47 och 97 i punkt B i 5 kap., underpunkterna 7, 12 och 19 i punkt B i 6 kap. samt underpunkterna 11 och 13 i punkt C i 6 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2017. Underpunkt 1 i punkt A i 3 kap., underpunkterna 6— 8, 11, 64, 70, 72 och 91 i punkt B i 5 kap. samt underpunkt 1 i punkt A i 8 kap. i bilagan gäller till och med den 31 juli 2018.

Examina enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning kan avläggas till och med den 31 juli 2019. Examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 december 2016 kan avläggas till och med den 31 december 2019. Examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 juli 2017 kan avläggas till och med den 31 juli 2020. Examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 december 2017 kan avläggas till och med den 31 december 2020. Examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 juli 2018 kan avläggas till och med den 31 juli 2021.

Helsingfors den 25 maj 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Undervisningsråd
Seija Rasku

Bilaga

YRKESINRIKTADE EXAMINA

1 kap.

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i barn- och familjearbete

2) Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion

3) Grundexamen i teckenspråkshandledning

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för kontakttolk

2) Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

3) Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

4) Yrkesexamen för instruktör i romkultur

5) Yrkesexamen för kyrkvaktmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

2) Specialyrkesexamen för rättstolk

3) Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur

2 kap.

KULTUR

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i audiovisuell kommunikation

2) Grundexamen i visuell framställning

i) Kompetensområdet för grafisk planering

ii) Kompetensområdet för bild- och mediekonst

iii) Kompetensområdet för fotografering

3) Grundexamen inom hantverk och konstindustri

i) Kompetensområdet för produktplanering och -tillverkning

ii) Kompetensområdet för miljöplanering och -byggande

4) Grundexamen i musik

i) Kompetensområdet för musik

ii) Kompetensområdet för musikteknologi

iii) Kompetensområdet för pianostämning

5) Grundexamen inom cirkusbranschen

6) Grundexamen i dans

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för vapensmedsgesäll

2) Yrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

3) Yrkesexamen inom ädelmetallbranschen

4) Yrkesexamen för bokbindare

5) Yrkesexamen för förgyllare

6) Yrkesexamen för hantverkare

7) Yrkesexamen för glasblåsargesäll

8) Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering

9) Yrkesexamen för restaureringsgesäll

10) Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

11) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

12) Yrkesexamen för smedsgesäll

13) Yrkesexamen inom inredningsbranschen

14) Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll

15) Yrkesexamen inom teaterbranschen

16) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

17) Yrkesexamen för fotograf

18) Yrkesexamen för tapetserare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare

2) Specialyrkesexamen inom föreställnings- och teaterteknik

3) Specialyrkesexamen för ädelmetallbranschen

4) Specialyrkesexamen för bokbindarmästare

5) Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare

6) Specialyrkesexamen för förgyllare

7) Specialyrkesexamen för hantverkarmästare

8) Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare

9) Specialyrkesexamen för restaureringsmästare

10) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

11) Specialyrkesexamen för smedsmästare

12) Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare

13) Specialyrkesexamen inom teaterbranschen

14) Specialyrkesexamen för fotograf

15) Specialyrkesexamen för tapetserarmästare

3 kap.

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom företagsekonomi

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning 

ii) Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice 

iii) Kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänst 

B) Yrkesexamen

1) Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

2) Yrkesexamen inom finansbranschen

3) Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning

4) Yrkesexamen inom fastighetsförmedling

5) Yrkesexamen för arbete som teamledare

6) Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

7) Yrkesexamen i försäljning

8) Yrkesexamen för sekreterare

9) Yrkesexamen i ekonomiförvaltning

10) Yrkesexamen inom tullbranschen

11) Yrkesexamen inom utrikeshandeln

12) Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster

13) Yrkesexamen för expeditionsvakt

14) Yrkesexamen för företagare

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen inom fastighetsförvaltning

2) Specialyrkesexamen i ledarskap

3) Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln

4) Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation

5) Specialyrkesexamen för matmästare

6) Specialyrkesexamen i ekonomi- och personalförvaltning

7) Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln

8) Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster

9) Specialyrkesexamen i företagsledning

10) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

4 kap.

DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

i) Kompetensområdet för mikrostöd 

ii) Kompetensområdet för programmering

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

C) Specialyrkesexamen

1) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik

5 kap.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom bilbranschen

i) Kompetensområdet för bilplåtslagning

ii) Kompetensområdet för billackering

iii) Kompetensområdet för bilförsäljning

iv) Kompetensområdet för bilteknik

v) Kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner

vi) Kompetensområdet för reservdelsförsäljning

2) Grundexamen inom livsmedelsbranschen

i) Kompetensområdet för livsmedelsteknologi

ii) Kompetensområdet för bageribranschen

iii) Kompetensområdet för köttbranschen

iv) Kompetensområdet mejeribranschen

3) Grundexamen inom gruvbranschen

4) Grundexamen i ur- och mikromekanik

i) Kompetensområdet för urbranschen

ii) Kompetensområdet för mikromekanik

5) Grundexamen inom fastighetsservice

i) Kompetensområdet för fastighetsskötsel

ii) Kompetensområdet för lokalvård

6) Grundexamen inom maskin- och metallbranschen

i) Kompetensområdet för automationsteknik och underhåll

ii) Kompetensområdet för gjutningsteknik

iii) Kompetensområdet för tillverkningsteknik

7) Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

i) Kompetensområdet för installation och automation

ii) Kompetensområdet för produktionsteknik

iii) Kompetensområdet för gjuteriteknik

8) Grundexamen inom laboratoriebranschen

9) Grundexamen i flygplansmekanik

i) Kompetensområdet för flygteknik

ii) Kompetensområdet för flygplansmekanik

10) Grundexamen i flygledning

11) Grundexamen i logistik

i) Kompetensområdet för transportservice

ii) Kompetensområdet för flygplatsservice

iii) Kompetensområdet för lagerservice

12) Grundexamen inom lantmäteribranschen

13) Grundexamen inom mediebranschen

i) kompetensområdet för audiovisuell kommunikation

ii) kompetensområdet för publikationsproduktion

iii) kompetensområdet för tryckeriproduktion

14) Grundexamen i sjöfart

i) Kompetensområdet för däcks- och maskinreparationer

ii) Kompetensområdet för däcksbefäl

iii) Kompetensområdet för maskinbefäl

iv) Kompetensområdet för eldrift

15) Grundexamen i plast- och gummiteknik

i) Kompetensområdet för gummiteknik

ii) Kompetensområdet för plastteknik

16) Grundexamen i grafisk kommunikation

i) Kompetensområdet för tryckeriteknik

ii) Kompetensområdet för layout

17) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

i) Kompetensområdet för ytbehandling av metallprodukter

ii) Kompetensområdet för ytbehandling av trävaror

iii) Kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen

18) Grundexamen inom processindustrin

i) Kompetensområdet för bioteknik

ii) Kompetensområdet för kemisk teknik

iii) Kompetensområdet för skivindustrin

iv)  Kompetensområdet för metallförädling

v) Kompetensområdet för pappersindustrin

vi) Kompetensområdet för sågindustrin

19) Grundexamen inom träbranschen

20) Grundexamen inom byggnadsbranschen

i) Kompetensområdet för stenbranschen

ii) Kompetensområdet för jordbyggnad

iii) Kompetensområdet för schaktningsmaskintransport

iv) Kompetensområdet för husbyggnad

21) Grundexamen inom el- och automationsteknik

22) Grundexamen inom husteknik

i) Kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt

ii) Kompetensområdet för ventilationsmontering

iii) Kompetensområdet för kylmontering

iv) Kompetensområdet för rörmontering

23) Grundexamen i teknisk planering

24) Grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen

i) Kompetensområdet för skobranschen

ii) Kompetensområdet för textilvård

iii) Kompetensområdet för textilteknik

iv) Kompetensområdet för beklädnad

25) Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik

26) Grundexamen inom säkerhetsbranschen

27) Grundexamen i båtbyggnad

28) Grundexamen inom tapetsering och inredning

i) Kompetensområdet för inredning

ii) Kompetensområdet för tapetsering

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen inom fordonsbranschen

2) Yrkesexamen för fordonskranförare

3) Yrkesexamen för yrkesdykare (en del av examen utgörs av examen för lättdykare)

4) Yrkesexamen för arbetsledning inom bil- och transportbranschen

5) Yrkesexamen för automationsmontör

6) Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker

7) Yrkesexamen för billackerare

8) Yrkesexamen för bilförsäljare

9) Yrkesexamen för livsmedelsförädlare

10) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

11) Yrkesexamen för personbilsmekaniker 

12) Yrkesexamen för hissmontör

13) Yrkesexamen för svetsare

14) Yrkesexamen för ventilationsmontör

15) Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem

16) Yrkesexamen inom skobranschen

17) Yrkesexamen inom gruvbranschen

18) Yrkesexamen för fjärrvärmemontör

19) Yrkesexamen inom kemisk industri

20) Yrkesexamen i fastighetsservice

21) Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik

22) Yrkesexamen för stenarbetare

23) Yrkesexamen för konditor

24) Yrkesexamen för maskinmontör

25) Yrkesexamen för verkstadsmekaniker

26) Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare

27) Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner

28) Yrkesexamen inom transportbranschen

29) Yrkesexamen inom gummibranschen

30) Yrkesexamen inom underhåll

31) Yrkesexamen för kylmontör

32) Yrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen

33) Yrkesexamen i glaskeramik

34) Yrkesexamen inom lasthantering

35) Yrkesexamen för golvläggare

36) Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen

37) Yrkesexamen inom bageriindustrin

38) Yrkesexamen för bagare

39) Yrkesexamen för flygfältsservice

40) Yrkesexamen i flygplansmekanik

41) Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen

42) Yrkesexamen inom skivbranschen

43) Yrkesexamen i plåtteknik

44) Yrkesexamen för köttförädlare

45) Yrkesexamen i köttkontroll

46) Yrkesexamen inom köttindustrin

47) Yrkesexamen för busschaufför 

48) Yrkesexamen för låssmed

49) Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör

50) Yrkesexamen för målare

51) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen

52) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen

53) Yrkesexamen för mjölkförädlare

54) Yrkesexamen inom mediebranschen

55) Yrkesexamen inom meijeriindustrin

56) Yrkesexamen inom sjöfartsbranschen

57) Yrkesexamen i metallförädling

58) Yrkesexamen för mätare och kalibrerare

59) Yrkesexamen för plastmekaniker

60) Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör

61) Yrkesexamen för läderberedare

62) Yrkesexamen för sotare

63) Yrkesexamen inom pappersindustrin

64) Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör 

65) Yrkesexamen inom träbranschen

66) Yrkesexamen för rörmontör

67)Yrkesexamen i biltransport av trävaror

68) Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare

69) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter

70) Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker 

71) Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel

72) Yrkesexamen inom däckbranschen

73) Yrkesexamen inom sågbranschen

74) Yrkesexamen för planeringsassistent

75) Yrkesexamen för elmontör

76) Yrkesexamen inom elindustrin

77) Yrkesexamen för elnätsmontör 

78) Yrkesexamen i husbyggnad

79) Yrkesexamen för teknisk isolerare

80) Yrkesexamen inom textilbranschen

81) Yrkesexamen i textilvård

82) Yrkesexamen för industriytbehandlare

83) Yrkesexamen för rörmontör inom industrin 

84) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

85) Yrkesexamen för körsnär

86) Yrkesexamen för vindkraftsmontör

87) Yrkesexamen för verktygstillverkare

88) Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen

89) Yrkesexamen för avgjutare

90) Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller

91) Yrkesexamen för reservdelsförsäljare

92) Yrkesexamen inom lagerbranschen

93) Yrkesexamen för väktare

94) Yrkesexamen för båtbyggnadsbranschen

95) Yrkesexamen inom vattenförsörjning

96) Yrkesexamen för operatör vid kraftverk

97) Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

98) Yrkesexamen i miljövård

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen

2) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen

3) Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare

4) Specialyrkesexamen för billackerarmästare

5) Specialyrkesexamen för automationsövermontör

6) Specialyrkesexamen för bilmekaniker

7) Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik

8) Specialyrkesexamen för svetsarmästare

9) Specialyrkesexamen för ventilationsmontör

10) Specialyrkesexamen inom skobranschen

11) Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör

12) Specialyrkesexamen inom kemisk industri

13) Specialyrkesexamen i fastighetsservice

14) Specialyrkesexamen för konditormästare

15) Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare

16) Specialyrkesexamen för verkstadsmästare

17) Specialyrkesexamen inom underhåll

18) Specialyrkesexamen för kylmästare

19) Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen

20) Specialyrkesexamen för fartygselmästare

21) Specialyrkesexamen inom lasthantering

22) Specialyrkesexamen för golvmästare

23) Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare

24) Specialyrkesexamen för bagarmästare

25) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik

26) Specialyrkesexamen för trafikförman

27) Specialyrkesexamen för trafiklärare

28) Specialyrkesexamen för skivmästare

29) Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare

30) Specialyrkesexamen för låssmedsmästare

31) Specialyrkesexamen för målarmästare

32) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen

33) Specialyrkesexamen inom mediebranschen

34) Specialyrkesexamen i plastteknik

35) Specialyrkesexamen för läderberedarmästare

36) Specialyrkesexamen för sotarmästare

37) Specialyrkesexamen för tryckarmästare

38) Specialyrkesexamen inom pappersindustrin

39) Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare

40) Specialyrkesexamen inom träbranschen

41) Specialyrkesexamen för rörmontör

42) Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen

43) Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare

44) Specialyrkesexamen i byggproduktion

45) Specialyrkesexamen för sågmästare

46) Specialyrkesexamen inom elnätsbranschen

47) Specialyrkesexamen för elövermontör

48) Specialyrkesexamen i husbyggnad

49) Specialyrkesexamen i teknik

50) Specialyrkesexamen inom textilbranschen

51) Specialyrkesexamen i textilvård

52) Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin

53) Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik

54) Specialyrkesexamen för produktutvecklingsarbete

55) Specialyrkesexamen för körsnärsmästare

56) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

57) Specialyrkesexamen för verktygsmästare

58) Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen

59) Specialyrkesexamen för avgjutarmästare

60) Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare

61) Specialyrkesexamen inom lagerbranschen

62) Specialyrkesexamen för båtbyggnadsbranschen

63) Specialyrkesexamen för kraftverksbranschen

64) Specialyrkesexamen inom miljöområdet

6 kap.

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hästhushållning

2) Grundexamen i fiskeri

3) Grundexamen i natur och miljö

i) Kompetensområdet för natur

ii) Kompetensområdet för renskötsel

iii) Kompetensområdet för miljö

4) Grundexamen inom lantbruksbranschen

i) Kompetensområdet för djurskötsel

ii) Kompetensområdet för lantbruksteknologi

iii) Kompetensområdet för lantbruk

iv) Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning

5) Grundexamen inom skogsbranschen

i) Kompetensområdet för produktion av skogsenergi

ii) Kompetensområdet för montering av skogsmaskiner

iii) Kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

iv) Kompetensområdet för skogsbruk

6) Grundexamen i trädgårdsskötsel

i) Kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel

ii) Kompetensområdet för trädgårdsproduktion

iii) Kompetensområdet för grönsektorn

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för arborist

2) Yrkesexamen inom bioenergibranschen

3) Yrkesexamen för djurskötare

4) Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide

5) Yrkesexamen för florist

6) Yrkesexamen för skötare av golfbana

7) Yrkesexamen för hästtränare

8) Yrkesexamen inom hästhushållning

9) Yrkesexamen för fiskförädlare

10) Yrkesexamen för fiskodlare

11) Yrkesexamen för fiskeguide

12) Yrkesexamen för hovslagare 

13) Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter

14) Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör

15) Yrkesexamen för biodlare

16) Yrkesexamen för skogsmaskinsförare

17) Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare)

18) Yrkesexamen inom renhushållning

19) Yrkesexamen för ridlärare

20) Yrkesexamen för seminolog

21) Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur

22) Yrkesexamen för grönsektorn

23) Yrkesexamen i gröninredning

24) Yrkesexamen inom vinproduktion

25) Yrkesexamen för odlare

26) Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för floristmästare

2) Specialyrkesexamen för golfbanemästare

3) Specialyrkesexamen inom hästhushållning

4) Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur

5) Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter

6) Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen

7) Specialyrkesexamen för utveckling av landsbygden

8) Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden

9) Specialyrkesexamen för skogsmästare.

10)Specialyrkesexamen i virkesdrivning

11) Specialyrkesexamen för ridlärare

12) Specialyrkesexamen för viltmästare

13) Specialyrkesexamen för stallmästare 

14) Specialyrkesexamen för farmarmästare

15) Specialyrkesexamen för grönsektorn

7 kap.

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen i tandteknik

2) Grundexamen inom hårbranschen

3) Grundexamen inom skönhetsbranschen

i) Kompetensområdet för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater

ii) Kompetensområdet för skönhetsvård och produktrådgivning

4) Grundexamen i idrott

5) Grundexamen inom läkemedelsbranschen

i) Kompetensområdet för apoteksbranschen

ii) Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

6) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

i) Kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering

ii) Kompetensområdet för akutvård

iii) Kompetensområdet för fotvård

iv) Kompetensområdet för rehabilitering

v) Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga

vi) Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

vii) Kompetensområdet för sjukvård och omsorg

viii) Kompetensområdet för munhälsovård

ix) Kompetensområdet för handikappomsorg

x) Kompetensområdet för äldreomsorg

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för massör

2) Yrkesexamen inom hårbranschen

3) Yrkesexamen i fotvård

4) Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

5) Yrkesexamen i gipsning

6) Yrkesexamen i idrott

7) Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare

8) Yrkesexamen för obduktionspreparator

9) Yrkesexamen för familjedagvårdare

10) Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

11) Yrkesexamen för tränare

12) Yrkesexamen för instrumentskötare

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för massör

2) Specialyrkesexamen inom hårbranschen

3) Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen

4) Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

5) Specialyrkesexamen för gipsningsmästare

6) Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare

7) Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

8) Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare

9) Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

10) Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

11) Specialyrkesexamen för tränare

12) Specialyrkesexamen i äldreomsorg

13) Specialyrkesexamen för instrumentskötare

8 kap.

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN

A) Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen

i) Kompetensområdet för kundservice

ii) Kompetensområdet för hotellservice

iii) Kompetensområdet för matservice

2) Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice

i) Kompetensområdet för hemarbetsservice

ii) Kompetensområdet för rengöringsservice

3) Grundexamen i turism

i) Kompetensområdet för inkvarteringsbranschen

ii) Kompetensområdet försäljning av turismservice och informationstjänst

iii) Kompetensområdet för turismservice

4) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen

i) Kompetensområdet för kundservice

ii) Kompetensområdet för matservice

B) Yrkesexamina

1) Yrkesexamen för hotellreceptionist

2) Yrkesexamen inom hushållsservice

3) Yrkesexamen för anstaltsvårdare

4) Yrkesexamen i programtjänster för turism

5) Yrkesexamen för guide

6) Yrkesexamen för restaurangkock

7) Yrkesexamen för kock i storhushåll

8) Yrkesexamen för servitör

C) Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen för barmästare

2) Specialyrkesexamen för dietkock

3) Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

4) Specialyrkesexamen för städtekniker

5) Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.