383/2016

Helsingfors den 19 maj 2016

Statsrådets förordning om ändring av 5 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras tabell 2 i punkt 1 i bilaga 1 till statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt (750/2013), och

fogas till 5 § ett nytt 6 mom. som följer:

5 §
Utsläppsgränsvärden för utsläpp i luften

Trots vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. får i befintliga energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 10 megawatt som som huvudbränsle använder trä eller andra fasta biobränslen högst till och med den 31 december 2024 användas gränsvärdet enligt fotnot 5 till tabell 2 i bilaga 1 till förordningen, om det med enhetens befintliga reningsutrustning inte är möjligt att underskrida utsläppsgränsvärdet enligt tabell 2 i bilaga 1. Verksamhetsutövaren ska i enlighet med 19 § underrätta den behöriga myndigheten om tillämpningen av detta moment senast den 31 juli 2017 och i sin anmälan förbinda sig att iaktta utsläppsgränsvärdena i tabell 2 i bilaga 1 senast från och med den 1 januari 2025.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Helsingfors den 19 maj 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Specialist
Jaakko Kuisma

Bilga 1

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 2. Utsläppsgränsvärden för befintliga energiproducerande enheter (pannor) med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt (inom parentes utsläppsgränsvärden för reserv- och toppbelastningspannor)
Pannans bränsleeffekt (P) Partiklarmg/m3n NOx (beräknat som NO2)mg/m3n SO2mg/m3n
Flytande bränslen1 O2= 3 % O2= 3 % O2= 3 %
1≤P≤15 MW 140 (200)2 900 350 (850)3
15<P<50 MW 50 (140)2 600 350 (850)3
Gasformigt bränsle O2= 3 %
1≤P≤15 MW 400
15<P<50 MW 300
Trä och andra fasta biobränslen4, 5 O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 %
1≤P≤5 MW 300 (375) 450 (500) 200
5<P≤10 MW 150 (250) 450 (500) 200
10<P<50 MW 50 (125) 450 (500) 200
Torv O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 %
1≤P≤ 5 MW 300 (375) 600 (625) 500
5<P≤10 MW 150 (250) 600 (625) 500
10<P<50 MW 50 (125) 600 (625) 500
Kol O2= 6 % O2= 6 % O2= 6 %
1≤P<50 MW 50 (140) 420 (550) 1100

1 På andra flytande bränslen än de bränslen som avses i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten i statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja (689/2006) tillämpas utsläppsgränsvärdena i tabell 2 i bilaga 1 från och med den 1 januari 2020.

2 För lätt brännolja är gränsvärdet för partikelutsläpp 50 mg/m3n oavsett storleksklass och anläggningens drifttid.

3 Utsläppsgränsvärdet för svaveldioxid tillämpas från och med den 1 januari 2018. Till dess tillämpas utsläppsgränsvärdet 1700 mg/m3(n).

4 Rörflen, halm, pelletar, m.m.

5 Utsläppsgränsvärdet för partiklar för en sådan energiproducerande enhet som avses i 5 § 6 mom. får vara 250 mg/m3n högst till och med den 31 december 2024.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.