377/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980) 2 § och 5 § 1 mom. som följer:

2 §

Med fastighetsköp avses i denna lag åtkomst av fastighet eller del därav eller outbrutet område mot vederlag.

5 §

Köpeskillingsregistret är offentligt. Utdrag och andra uppgifter ur registret ska ges på begäran. Lantmäteriverket får på ansökan bevilja tillstånd att få och förmedla uppgifter med hjälp av teknisk anslutning till den som behöver uppgifter för ett i 1 § 2 mom. nämnt ändamål eller för något annat jämförbart ändamål som har samband med fastigheter. I tillståndet kan det tas in villkor om grunden för sökning av uppgifter samt om annan användning av systemet och övervakningen av detta. Tillstånd får inte beviljas och register, vilka som sådana lämpar sig för automatisk databehandling, eller annat omfattande datamaterial får inte överlåtas, om inte den som ansöker om tillstånd eller begär uppgifterna tillförlitligt anför ett godtagbart ändamål, för vilket uppgifterna ska användas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 102/2015
JsUB 5/2016
RSv 40/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.