374/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsbildningslagen (554/1995) 10 b, 38 och 39 § samt 287 a § 2 mom., av dem 10 b § sådan den lyder i lag 901/2013 och 287 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 273/1998, samt

ändras 3 § 2 mom., 5, 5 a och 10 a §, rubriken för 5 kap., 40 § och 235 § 2 mom.,

av dem 3 § 2 mom. och 10 a § sådana de lyder i lag 901/2013, 5 § sådan den lyder i lagarna 322/1999, 914/2011 och 901/2013, 5 a § sådan den lyder i lagarna 322/1999 och 901/2013 samt 235 § 2 mom. sådant det lyder i lag 273/1998, som följer:

3 §

Fastighetsförrättningar och andra åtgärder som avses i 1 mom. sköts av Lantmäteriverket. Fastighetsförrättningar och andra åtgärder inom ett detaljplaneområde ska dock skötas av den myndighet som i enlighet med 5 § i fastighetsregisterlagen för fastighetsregister för området. Om en fastighetsförrättning gäller både ett detaljplaneområde och ett område utanför detta, sköts förrättningen likväl av Lantmäteriverket.

5 §

Förrättningsingenjören kan vara en vid Lantmäteriverket i tjänsteförhållande anställd diplomingenjör med för uppgiften lämplig lantmäteriexamen, eller ingenjör eller tekniker med för uppgiften lämplig examen som avlagts vid en yrkeshögskola eller en teknisk läroanstalt samt på kommunens detaljplaneområde en hos kommunen i tjänsteförhållande anställd fastighetsingenjör och en ingenjör eller tekniker som har avlagt en ovan avsedd examen, om kommunen i enlighet med 5 § i fastighetsregisterlagen för fastighetsregister på detaljplaneområde.

En hos kommunen anställd fastighetsingenjör, ingenjör eller tekniker kan vara förrättningsingenjör vid

1) styckning,

2) frivilligt ägobyte,

3) servitutsförrättning,

4) sådan förrättning enligt 131 a § som verkställs för fogande av samfällt område till en fastighet,

5) ledförrättning enligt terrängtrafiklagen (1710/1995),

6) bildande till lägenhet av ett fristående område,

7) överföring och bildande till lägenhet av en andel i ett samfällt område,

8) sådan vägförrättning som avses i lagen om enskilda vägar (358/1962),

9) klyvning av tomter inom ett detaljplaneområde,

10) tvångsbyte av ägor,

11) en förrättning enligt 62 § som verkställs i samband med styckning,

12) fastighetsbestämning enligt 101 § och fastighetsbestämningsförrättning enligt 277 §.

5 a §

En hos kommunen i tjänsteförhållande anställd fastighetsingenjör, ingenjör eller tekniker kan inom den egna kommunens område med samtycke av kommunen förordnas att vara förrättningsingenjör vid en förrättning som verkställs utanför ett i 3 § avsett detaljplaneområde.

En vid Lantmäteriverket i tjänsteförhållande anställd förrättningsingenjör som avses i 5 § 1 mom. kan med samtycke av Lantmäteriverket förordnas att vara förrättningsingenjör vid en förrättning som verkställs på ett i 3 § avsett detaljplaneområde.

10 a §

För olycksfall som inträffat och yrkessjukdom som ådragits vid skötseln av uppgiften som god man betalas ersättning av statens medel på samma grunder som det betalas ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom. Ersättning betalas endast till den del som den skadade inte enligt någon annan lag har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Ersättningsärenden behandlas av Statskontoret.

Vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetstagare, arbetsgivare och försäkringsanstalt ska på motsvarande sätt tillämpas på god man, Lantmäteriverket och Statskontoret. Vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs i avdelning IV om hur förmåner verkställs, i avdelning VIII om sökande av ändring, omprövning och återkrav samt i avdelning IX om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar samt överförings- och utmätningsförbud tillämpas även på den ersättning som avses i denna paragraf.

5 kap.

Hur andra fristående områden bildas till lägenhet eller fogas till en fastighet

40 §

När lagfart beviljas den som enligt ett avgörande som har fattats vid en i detta kapitel avsedd förrättning är ägare till en lägenhet som har bildats av ett fristående område eller ägare till ett område som har fogats till en lägenhet, ska ett utdrag ur den beskrivning som uppgjorts vid förrättningen utgöra tillräcklig utredning över hans fång.

235 §

Anhållan om ny tid för sökande av ändring ska före besvärstidens utgång göras hos jorddomstolen genom en skriftlig ansökan med iakttagande av vad som föreskrivs om besvärsskriften. Till ansökan ska fogas en utredning om grunderna för ansökan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På förrättningar som gäller bildande av en fristående tillandning till lägenhet eller fogande av en fristående tillandning till en fastighet och som inletts före lagens ikraftträdande tillämpas dock bestämmelserna i 38 och 39 § samt 40 § 1 mom. i den lydelse som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 102/2015
JsUB 5/2016
RSv 40/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.