373/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillandningar som har uppstått när ett vattendrag sänkts med behörigt tillstånd före den 1 mars 1903 och som med stöd av en bestämmelse i sänkningstillståndet eller genom ett skifte som verkställts av en myndighet eller genom enskilt skifte kommit i någons ägo utan att höra till någon lägenhet. Lagen tillämpas även på en tillandning som har hört till en lägenhet och som har överlåtits till någon annan utan att den har avskilts från lägenheten.

För att lagen ska tillämpas krävs att de i 1 mom. avsedda förutsättningarna i fråga om en fristående tillandning förelåg före den 13 november 1911 och alltjämt föreligger.

2 §
Utredning av äganderätten till en fristående tillandning

Lantmäteriverket utreder på tjänstens vägnar äganderätten till fristående tillandningar vid en fastighetsbestämning enligt 11 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995). Fastighetsbestämning får även sökas av den vars fångesman har erhållit den fristående tillandningen på det sätt som avses i 1 § i denna lag och av den som besitter tillandningen i egenskap av ägare.

Lantmäteriverket ska genom offentlig delgivning med iakttagande av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) kalla den som anser sig vara ägare till en fristående tillandning på fastighetsbestämningens målområde att lägga fram en utredning över sin äganderätt till den fristående tillandningen inom sex månader från det att kungörelsen publicerades i den officiella tidningen. Bestämmelser om tillkännagivande av förrättning finns även i 168 och 169 § i fastighetsbildningslagen.

Uppstår tvist om äganderätten, tillämpas 184 § i fastighetsbildningslagen.

3 §
Fogande av en fristående tillandning till ett samfällt vattenområde eller till en fastighet eller bildande av den till ett nytt samfällt område

En fristående tillandning vars äganderätt inte har kunnat klarläggas och som gränsar till det ursprungliga samfällda område eller till den fastighet inom vilken den har uppstått fogas till detta ursprungliga samfällda vattenområde eller med samtycke av ägaren till fastigheten till denna ursprungliga fastighet. Om ägaren till fastigheten inte ger sitt samtycke till att den fristående tillandning som uppstått inom fastigheten fogas till fastigheten, fogas den fristående tillandningen till det angränsande samfällda vattenområdet.

Någon annan än i 1 mom. avsedd fristående tillandning vars äganderätt inte har kunnat klarläggas, bildas till ett nytt samfällt område för fastigheterna i den vattenrättsliga by inom vars samfällda vattenområde den har uppstått.

En fristående tillandning vars äganderätt är klarlagd bildas till en ny lägenhet för ägaren eller fogas till en lägenhet som tillhör ägaren.

4 §
Bestämmande av registerenhet för en fristående tillandning

Om det är oklart inom vilken registerenhet en fristående tillandning har uppstått, ska den fristående tillandningen genom ett förrättningsbeslut fogas till det samfällda vattenområdet eller bildas till ett nytt samfällt område i den vattenrättsliga by till vars ägor den mest sannolikt hör.

5 §
Ersättning för en fristående tillandning

En fristående tillandning fogas till den registerenhet inom vilken den har uppstått eller bildas till ett nytt samfällt område utan ersättning.

6 §
Fastighetsförrättningsavgift

Fastighetsförrättningsavgiften för en i denna lag avsedd fastighetsbestämning och en i samband med den verkställd fastighetsförrättning betalas av statliga medel till den del det vid förrättningen är fråga om åtgärder av allmänt intresse som främjar tillförlitligheten och klarheten i fastighetssystemet.

7 §
Registrering av äganderätten

När lagfart beviljas den som enligt ett avgörande som har fattats vid en i denna lag avsedd fastighetsbestämning är ägare till en lägenhet som har bildats av en fristående tillandning eller ägare till ett område som har fogats till en fastighet, ska ett utdrag ur den beskrivning som uppgjorts vid förrättningen utgöra tillräcklig utredning över hans fång.

8 §
Tillämpning av fastighetsbildningslagen

Vid bildande av en fristående tillandning till lägenhet tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om styckning av ett outbrutet område till en särskild lägenhet och vid fogande av en fristående tillandning till en fastighet tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om överföring av ett outbrutet område till en annan fastighet genom styckning. Bestämmelserna i 32—34 § i fastighetsbildningslagen tillämpas dock endast om det av den fristående tillandningen bildas flera olika lägenheter åt samma ägare.

Vid bildande av en fristående tillandning till ett samfällt område och vid fogande av en fristående tillandning till ett samfällt område tillämpas vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om bildande av ett samfällt område och fogande av ett område till ett samfällt område.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 102/2015
JsUB 5/2016
RSv 40/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.