352/2016

Helsingfors den 12 maj 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (235/2003) 3 § och 4 § 1 mom., av dem 3 § sådan den lyder i förordningarna 349/2006 och 260/2012, som följer:

3 §
Praktik och förhör

En förutsättning för att en person som avlagt veterinärmedicinsk examen i ett tredje land ska legitimeras som veterinär i Finland är att han eller hon godkänts i det förhör och den utvärdering av det kliniska patientarbetet som anordnas av Helsingfors universitet. Förhöret består av prov i kliniska ämnen, livsmedels- och miljöhygien samt lagstiftning. Proven kan vid behov ordnas i flera delar. Förhörets olika delar motsvarar till sin kravnivå de förhör i nämnda ämnesområden som ingår i veterinärmedicine licentiatexamen.

En förutsättning är också att personen godkänts i den kliniska praktik som omfattat högst sex månader och som görs vid en enhet som producerar veterinärtjänster och drivs av den offentliga eller privata sektorn samt i den praktik inom livsmedelshygien och miljö- och hälsoskydd som görs vid en enhet som sköter tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet. Praktiken görs under ledning och övervakning av en legitimerad veterinär i Finland. Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer praktikens huvudsakliga innehåll och längd, och vid behov den behörighet som krävs av den veterinär som övervakar praktiken. Verket kan också fastställa andra behövliga villkor för praktiken och bestämma att en praktik ska avbrytas, om den konstateras orsaka fara för människors eller djurs hälsa.

En förutsättning för deltagande i förhör, i utvärdering av det kliniska patientarbetet och i praktik är att personen har visat sig ha tillräckliga kunskaper i finska eller svenska språket. För att påvisa språkkunskaperna ska personen visa upp ett intyg över att han eller hon uppnått åtminstone kunskapsnivå 4 i tre delprov av språkprovet i finska eller svenska i de allmänna språkexamina, eller i ett språkprov som ordnats före 2002, åtminstone en allmän kunskapsnivå 5, eller att han eller hon har avlagt en examen på finska eller svenska.

4 §
Avvikande krav beträffande personer som avlagt veterinärmedicinsk examen i vissa stater och vid vissa fakulteter

Av en person som avlagt veterinärmedicinsk examen i Förenta staterna, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika eller inom ett utbildningsprogram som föreningen European Association of Establishments for Veterinary Education utvärderat och godkänt, krävs för legitimering inte klinisk praktik, prov i kliniska ämnen eller utvärdering av det kliniska patientarbetet.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Klinisk praktik som förordnats före ikraftträdandet av denna förordning får slutföras i enlighet med villkoren för praktiken, om den inleds senast den 31 december 2016.

Helsingfors den 12 maj 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.