347/2016

Helsingfors den 12 maj 2016

Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015) 52 § 2 och 4 mom. samt lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 43 § 1 mom:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om begränsningar i bedrivandet av fiske efter lax på Finlands territorialvatten och ekonomiska zon i Bottniska viken och i Simo älv. Begränsningarna som gäller havsområden tillämpas endast på laxfiske som bedrivs från fiskefartyg som är registrerade i Finland samt av medborgare som avses i 8 § 1 mom. i lagen om fiske (379/2015).

Förordningen gäller inte på de havsområden som avses i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde (436/2011).

2 §
Allmän begränsning av laxfisket på havsområdet

Laxfiske är förbjudet med stående fångstredskap inom Finlands territorialvatten och ekonomiska zon på Bottniska viken enligt följande:

1) från och med den 1 april till och med den 16 juni inom havsområdet mellan 60°45'N latitud och 62°30'N latitud,

2) från och med den 1 april till och med den 21 juni inom havsområdet mellan 62°30'N latitud och 64°00'N latitud,

3) från och med den 1 april till och med den 26 juni inom havsområdet mellan 64°00'N latitud och 65°30'N latitud,

4) från och med den 1 april till och med den 1 juli inom havsområdet norr om 65°30'N latitud.

3 §
Laxfiske med storryssja på havsområdet

Kommersiella fiskare i grupp 1 som avses i 88 § i lagen om fiske får med avvikelse från fiskeförbuden i 2 § under sju dygn före utgången av förbuden bedriva laxfiske med samtidigt högst två storryssjor per kommersiell fiskare. Laxar som fåtts i detta laxfiske ska vid saluförningen vara försedda med ett särskilt märke.

Kommersiella fiskare i grupp 1 och 2 får efter utgången av de fiskeförbud som föreskrivs i 2 § under 21 dygn bedriva laxfiske med samtidigt högst fem storryssjor per kommersiell fiskare och efter det under 21 dygn samtidigt med högst åtta storryssjor per kommersiell fiskare. Kommersiella fiskare ska senast sju dygn innan det laxfiske som avses här och i 1 mom. inleds meddela positionerna för de storryssjor som sätts ut för fångst till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral.

Med storryssja avses en sådan i 13 § 2 mom. i statsrådets förordning om fiske (1360/2015) avsedd storryssja, till vilken det får ingå högst ett fiskhus. Sådana delar av storryssjor som inte fiskar lax får sättas i havet tidigast tio dygn före utgången av de förbud som föreskrivs i 2 § eller före de tidsperioder som föreskrivs i 1 och 2 mom. i denna paragraf.

4 §
Laxfiske i terminalområden

De begränsningar som föreskrivs i 2 och 3 § berör inte följande för terminalfiske efter lax avsedda havsområden, förutsatt att inte någon del av fångstredskapet överskrider nedan nämnda gränser,

1) det havsområde utanför Ule älv som begränsas av longitud 24°50'E och av räta linjer som dragits genom punkterna 65°06'N/24°54'E och 65°07'N/25°05'E,

2) det havsområde utanför Ijo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E och 65°20'N/25°11'E samt 65°23'N/25°15'E.

Laxfiske är med avvikelse från 2 och 3 § tillåtet utan begränsningar från och med den 11 juni på det för terminalfiske efter lax avsedda havsområde utanför Kemi älv som begränsas av gränsen mellan städerna Torneå och Kemi och den räta linjen som dragits genom punkterna 65°41'N/24°31'E och 65°43'N/24°24'E. Ingen del av fångstredskapet får överskrida de i detta moment nämnda gränserna.

5 §
Laxfiske i Simo älv och dess mynningsområde

Laxfiske är med avvikelse från 2 och 3 § helt förbjudet med stående fångstredskap från och med den 1 april till och med den 15 juli inom det havsområde utanför Simo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°34'N/25°02'E och 65°36'N/24°50'E samt 65°38'N/24°42'E.

Laxfiske är förbjudet med redskap av garn i Simo älv från älvens mynning till utloppet för sjön Portimojärvi från och med den 1 maj till och med den 30 november.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket inom Bottniska viken samt i Simojoki (190/2008).

Helsingfors den 12 maj 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.