335/2016

Helsingfors den 28 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om livsmedelstillsyn

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (420/2011) nya 8 a och 8 b § som följer:

8 a §
Behörighetsvillkor som gäller yrkeskvalifikationerna i ett tjänsteförhållande som besiktningsveterinär

Behörighetsvillkor för ett tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som nämns i 8 § 2 mom. är rätt att vara verksam som legitimerad veterinär.

Ett ytterligare behörighetsvillkor utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är de yrkeskvalifikationer som avses i avsnitt III kapitel IV del A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, och som Livsmedelssäkerhetsverket bedömer i enlighet med den förordningen. Den som har avlagt veterinärmedicine licentiatexamen anses dock ha förvärvat dessa yrkeskvalifikationer som ett led i sina studier.

Bestämmelsen i 2 mom. gäller inte tjänsteförhållanden där de i 8 § 2 mom. angivna uppgifterna hänför sig till tillsynen över renslakteriverksamhet bedriven av små företag och där tillsyn endast utövas sporadiskt.

8 b §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaperna i ett tjänsteförhållande som besiktningsveterinär

Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaperna i ett statligt tjänsteförhållande som omfattar uppgifter som nämns i 8 § 2 mom. är vid en tvåspråkig myndighet goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska och vid en enspråkig myndighet goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk. För tjänsteförhållanden där det ingår i uppgifterna att leda tillsyn och köttbesiktning som utförs i en anläggning är behörighetsvillkoret dock sådana språkkunskaper som anges i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Bestämmelser om de språkkunskaper som krävs av de anställda vid kommunala myndigheter finns i den lag som nämns i 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2016.

Den som sköter uppgifter som nämns i 8 § 2 mom. i ett tjänsteförhållande som har uppkommit före denna förordnings ikraftträdande får oavsett denna förordning fortsätta att sköta uppgifterna i det tjänsteförhållandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (32004R0854); EGT L 139, 30.4.2004, s. 206

Helsingfors den 28 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.