329/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 12 c § 2 mom., sådant det lyder i lag 1194/2013,

ändras 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1194/2013, samt

fogas till 12 b §, sådan den lyder i lag 1194/2013, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 12 g § som följer:

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om hurdana avtal, beslut och förfaranden vid producentorganisationer godkända med stöd av denna lag som är godtagbara och om bedömningen av godtagbarheten samt om behörig myndighet i dessa frågor finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen, och i konkurrenslagen (948/2011).

12 b §
Allmänna förutsättningar för godkännande av en producentorganisation

En producentorganisation får lägga ut funktioner på entreprenad under de förutsättningar som anges i EU:s marknadsordningslagstiftning. Närmare bestämmelser om utläggning på entreprenad får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 a kap.

Producentorganisationer

12 g §
Producentorganisationer inom nöt- och kalvköttssektorn och sektorn för jordbruksgrödor

Också en producentorganisation inom nöt- och kalvköttssektorn enligt marknadsordningsförordningen samt en producentorganisation inom sektorn för vissa jordbruksgrödor enligt artikel 171 i den förordningen kan godkännas som producentorganisation. På förutsättningarna för godkännande tillämpas bestämmelserna i 12 b §.

Bestämmelser om skyldigheten för producentorganisationer inom nöt- och kalvköttsektorn och sektorn för jordbruksgrödor att lämna information om de produktionsvolymer som omfattas av avtalsförhandlingar finns i EU:s marknadsordningslagstiftning. Informationen ska lämnas till Landsbygdsverket.


Denna lag träder i kraft den 4 maj 2016.

RP 142/2015
JsUB 4/2016
RSv 32/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.