320/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av 54 och 87 § i lagen om främjande av integration

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av integration (1386/2010) 87 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1134/2014, samt

fogas till 54 §, sådan den lyder i lag 1134/2014, ett nytt 2 mom. som följer:

54 §
Utbetalning av ersättning

Den kalkylerade ersättning som avses i 45 § kan betalas ut till kommunen utan någon separat ansökan.

87 §
Rätt att få uppgifter

Arbets- och näringsministeriet, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, utvecklings- och förvaltningscentret, arbets- och näringsbyråer, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av varandra, Migrationsverket, förläggningar och flyktingslussar, de som tillhandahåller åtgärder och tjänster som stöder integration och företrädare som förordnats för barn utan vårdnadshavare avgiftsfritt få den information som är nödvändig för att utföra uppgifterna enligt 2, 5 och 6 kap.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 25/2016
FvUB 4/2016
RSv 34/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.