317/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av 16 kap. 4 b § och 46 kap. 14 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 16 kap. 4 b § och 46 kap. 14 § 2 mom., sådana de lyder, 16 kap. 4 b § i lag 632/2015 och 46 kap. 14 § 2 mom. i lag 425/2009, som följer:

16 kap.

Om brott mot myndigheter

4 b §
Tredska mot tullman

Den som

1) underlåter att lyda en befallning eller ett förbud som en tullman för utförandet av ett uppdrag meddelar inom ramen för sina befogenheter,

2) vägrar att lämna en tullman uppgifter som begärs i enlighet med 17 § eller 102 § 1 mom. i tullagen (304/2016) eller 2 kap. 14 eller 15 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015),

3) underlåter att följa ett tydligt tecken eller en tydlig befallning som en tullman ger och som avses i 12 eller 13 § i tullagen för att reglera trafiken eller stoppa ett fortskaffningsmedel eller få det flyttat, eller

4) utan anledning tillkallar en tullman eller försvårar Tullens verksamhet genom att lämna falska uppgifter,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för tredska mot tullman dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

46 kap.

Brott som har samband med införsel och utförsel

14 §
Definitioner

Med tullagstiftning avses i detta kapitel den lagstiftning som avses i artikel 5.1 led 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015
FvUB 5/2016
RSv 39/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.