279/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998) 8 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §
Källor, datainnehåll och förvaringstid

Den registeransvarige inför uppgifter om avläggandet av studentexamen i registret. Anordnaren av gymnasieutbildning ska sända de andra uppgifter som avses i denna paragraf till registret.

I studentexamensregistret införs

1) namn, personbeteckning, kön, modersmål och uppgifter om den genomförda utbildning som krävs för att delta i och avlägga studentexamen i fråga om dem som anmält sig till proven och deltagit i dem,

2) provprestationerna och bedömningsanteckningarna samt de vitsord och poängtal som examinanderna fått i olika prov,

3) tidpunkten när examen har avlagts eller underkänts, när prov har tagits om efter examen samt när examen har kompletterats.


9 §
Utlämnande av uppgifter

På utlämnande av uppgifter ur studentexamensregistret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

Beträffande de studentexamenstillfällen som anordnas åren 2016—2018 införs de i 8 § 2 mom. avsedda provprestationerna och bedömningsanteckningarna i studentexamensregistret endast i fråga om sådana elektroniska prov som avses i 1 § 2 mom. i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).

RP 12/2016
KuUB 3/2016
RSv 21/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.