273/2016

Helsingfors den 13 april 2016

Arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och elleveranser

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 75 § i elmarknadslagen (588/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådant informationsutbyte som handeln med el, uppfyllandet av balansansvaret och balansavräkningen förutsätter.

Bestämmelserna om nätinnehavare i denna förordning tillämpas också på en balansansvarig som i en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp i sin besittning har ett internt elnät eller en del av ett internt elnät som har utsetts till mätområde.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) handbok en instruktionsbok om balansansvar och balansavräkning som stamnätsinnehavaren med systemansvar upprätthåller och om vilken det föreskrivs i 1 kap. 2 § i statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (66/2009), nedan statsrådets förordning,

2) vardag veckodagar från måndag till fredag med undantag för självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton och andra helgdagar som infaller på en vardag.

Definitionerna i 1 kap. 1 § i statsrådets förordning gäller också vid tillämpningen av denna förordning.

2 kap.

Meddelanden om att en elleverans börjar och att en elleverans upphör

3 §
Meddelanden om att en öppen kraftleverans börjar eller att en öppen kraftleverans upphör

En öppen leverantör ska göra de meddelanden som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. i statsrådets förordning högst 90 och minst 14 dagar innan en öppen kraftleverans börjar eller en öppen kraftleverans upphör. Meddelandena om att en öppen kraftleverans ska börja ska göras minst 21 dagar innan en leverans inleds, om mätningsapparaturen på eldriftsstället måste bytas ut innan leverans kan inledas. Avvikelse från ovan nämnda tider kan göras i syfte att påskynda elleveransen, om elanvändarens eldriftsställe byts på grund av flyttning.

En elleverantör ska göra en i 2 kap. 3 § 4 mom. i statsrådets förordning avsedd registreringsanmälan hos mätområdets balansavräknare minst 22 dagar innan denne påbörjar elleveranserna till ett sådant mätområde dit den inte tidigare har levererat el.

4 §
Meddelanden om fasta kraftleveranser och leveranser som görs för att utföra uppgifter som hör till systemansvaret

De meddelanden om fasta kraftleveranser som avses i 3 kap. 2 § i statsrådets förordning samt meddelanden om den systemansvarige stamnätsinnehavarens leveranser för att utföra uppgifter som hör till systemansvaret ska göras med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

5 §
Näringsidkarens anmälningsskyldighet i fråga om en fast kraftleverans till konsumenten

Om en part i en fast kraftleverans är en konsument som avses i konsumentskyddslagen (38/1978), är den näringsidkare som är andra part i leveransen skyldig att sörja för att också den anmälningsskyldighet enligt 4 § som ankommer på konsumenten uppfylls.

6 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelanden till den nuvarande öppna leverantören vid byte av öppen leverantör

Distributionsnätsinnehavaren ska förmedla det meddelande som avses i 3 § 1 mom. om att en ny öppen kraftleverans ska börja till den nuvarande öppna leverantören inom två vardagar från det att meddelandet mottagits.

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela den nuvarande öppna leverantören mätvärdet vid tidpunkten för leveransens upphörande inom 10 vardagar från det att den öppna kraftleveransen upphört.

7 §
Den nuvarande öppna leverantörens meddelande om fortsatt leverans

Den nuvarande öppna leverantören ska meddela distributionsnätsinnehavaren inom två vardagar från det att den anmälan som avses i 6 § 1 mom. mottagits, om ny leverans inte kan påbörjas.

Distributionsnätsinnehavaren ska senast den följande vardagen efter det att det meddelande som avses i 1 mom. mottagits meddela den nya öppna leverantören om ny leverans inte kan påbörjas.

8 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelanden till en ny öppen leverantör vid byte av öppen leverantör

Distributionsnätsinnehavaren ska till den nya öppna leverantören bekräfta uppgiften om att en öppen elleverans börjar inom fem vardagar från det att meddelandet om att leveransen ska börja har mottagits.

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela den nya öppna leverantören mätvärdet vid den tidpunkt då leveransen börjar samt en balansenergiprognos som baserar sig på mätvärdet och en årsenergiuppskattning inom 10 vardagar från det att den nya öppna kraftleveransen inletts.

9 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelanden till en ny öppen leverantör när elförbrukaren har bestridit giltigheten av ett elförsäljningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren ska inom två vardagar från det att denne mottagit elanvändarens meddelande enligt 3 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten och 3 kap. 5 § i statsrådets förordning meddela den nya öppna leverantören att ny leverans inte kan påbörjas eller att leverantörens öppna kraftleverans som redan påbörjats inte kan fortsättas. Till meddelandet ska fogas en kopia av elanvändarens meddelande.

10 §
Den nya öppna leverantörens meddelande till distributionsnätsinnehavaren om att en öppen kraftleverans återkallas

Den nya öppna leverantören ska meddela distributionsnätsinnehavaren att en öppen kraftleverans återkallas senast följande vardag efter mottagandet av meddelandet enligt 3 kap. 6 § 1 mom. i statsrådets förordning.

3 kap.

Meddelanden i anslutning till balansansvaret och balansavräkningen

11 §
Meddelanden om produktionsplaner för elproduktionen

De meddelanden om produktionsplanerna för elproduktionen som avses i 2 kap. 5 § i statsrådets förordning ska göras med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

12 §
Meddelanden och uppgifter i anslutning till balansavräkningen

De meddelanden i anslutning till balansavräkningen som avses i 4 kap. i statsrådets förordning, med undantag för meddelanden enligt 13 §, ska göras med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

Balansavräkningsenheten ska lämna de uppgifter som avses i 4 kap. 5 § 2 mom. i statsrådets förordning till parterna på elmarknaden och balansavräknarna med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

13 §
Nätinnehavarens meddelanden om utredda leveranser

Nätinnehavaren ska meddela balansavräkningsenheten de uppgifter som avses i 4 kap. 3 § 3 mom. i statsrådets förordning enligt följande:

1) preliminära uppgifter om leveranserna före klockan 11 den andra dagen efter leveransdagen,

2) slutliga uppgifter om leveranserna före klockan 24 den elfte dagen efter leveransdagen.

Nätinnehavaren ska meddela de parter inom sitt mätområde för vilka balansavräkning ska utföras deras leveranser inom mätområdet som omfattas av timmätning per eldriftsställe eller per mätning vilka räknats fram i samband med balansavräkningen enligt följande:

1) preliminära uppgifter om leveranserna före klockan 11 den andra dagen efter leveransdagen,

2) slutliga uppgifter om leveranserna före klockan 24 den elfte dagen efter leveransdagen.

Om den mätuppgift som avses i 2 mom. inte finns tillgänglig, ska uppgiften om leveranser meddelas utifrån nätinnehavarens uppskattning inom fem dagar från den tidpunkt om vilken mätuppgift saknas.

Distributionsnätverksinnehavaren ska meddela de detaljister som är verksamma inom dennes mätområde parternas totala leveranser per typförbrukargrupp som baserar sig på kombinationen av mätning och typbelastningskurva och som räknats fram i samband med balansavräkningen

1) som preliminära uppgifter före klockan 11 den andra dagen efter leveransdagen,

2) som slutliga uppgifter före klockan 24 den elfte dagen efter leveransdagen.

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela de detaljister som är verksamma inom dennes mätområde sådana avläsningsuppgifter om kundernas elförbrukning som har samlats från annan mätapparatur än timmätningsapparaturen inom 10 vardagar från det att distributionsnätsinnehavaren fått uppgifterna till sitt förfogande.

14 §
Tid som ska tillämpas vid informationsutbytet i anslutning till balansansvar och balansavräkning

Vid det informationsutbyte som avses i 12 § tillämpas den tid som används inom den centraleuropeiska tidszonen samt den gemensamma kalendern för det nordiska balansavräkningsområdet. Balansavräkningsenheten ska publicera en gemensam kalender för det nordiska balansavräkningsområdet för varje kalenderår senast tre månader före ingången av ett kalenderår.

Vid det informationsutbyte som avses i 13 § tillämpas den tid som används inom den finländska tidszonen samt den gemensamma kalendern för det nordiska balansavräkningsområdet.

4 kap.

Förfaranden

15 §
Säkerställande av kompatibiliteten hos meddelandena

Parterna på elmarknaden och balansavräknarna är skyldiga att innan sådant informationsbyte som handeln med el, uppfyllandet av balansansvaret och balansavräkningen förutsätter inleds säkerställa att deras meddelanden uppfyller kraven på meddelandena enligt denna förordning och att deras informationssystem är kapabla att ta emot sådana meddelanden som uppfyller kraven.

16 §
Formen för vissa meddelanden

De anmälningar som avses i denna förordning ska göras enligt följande:

1) anmälningar enlig 3 § 1 mom., 6—8 § och 13 § 5 mom. ska göras i enlighet med meddelandet PRODAT.F97A som godkänts av Ediel Nordic Group och den aktuella tillämpningsanvisning som gäller för det samt med en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel som godkänts av stamnätsinnehavaren med systemansvar,

2) anmälningar enligt 3 § 2 mom. och 9 § ska göras per e-post till den e-postadress för mottagaren som framgår av den tabell över kontaktuppgifter som upprätthålls av stamnätsinnehavaren med systemansvar,

3) anmälningar enlig 10 § ska göras i enlighet med meddelandet PRODAT.F97A som godkänts av Ediel Nordic Group och den aktuella tillämpningsanvisning som gäller för det samt med en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel som godkänts av stamnätsinnehavaren med systemansvar, om leverans inte har påbörjats,

4) anmälningar enligt 10 § ska göras per e-post till den e-postadress för mottagaren som framgår av den tabell över kontaktuppgifter som upprätthålls av stamnätsinnehavare, om leveransen har påbörjats,

5) anmälningar enlig 13 § 2—4 mom. ska göras i enlighet med meddelandet MSCONS.D96A som godkänts av Ediel Nordic Group och den aktuella tillämpningsanvisning som gäller för det samt med en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel som godkänts av stamnätsinnehavaren med systemansvar, om det eldriftsställe om vilket anmälan görs har försetts med timmätningsapparatur.

Anmälningarna enligt 1 mom. 1, 3 och 5 punkten ska göras med iakttagande av praxisen i standarden EDIFACT ISO 9735.

17 §
Uppgifter som lämnas av myndigheter

Energimyndigheten ger uppgifter på finska och svenska om de standarder som gäller för anmälningar enligt denna förordning.

5 kap.

Ikraftträdande

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2016. Mellan den 5 september 2016 och den 2 oktober 2016 ska förordningen tillämpas parallellt med arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser (809/2008). Under den ovan nämnda perioden ska den officiella balansavräkningen dock utföras i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av elleveranser (809/2008).

Helsingfors den 13 april 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringsråd
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.