272/2016

Helsingfors den 13 april 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 14 och 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen (1035/2013) 14 § och 17 § 1 mom. som följer:

14 §
Avvikelser som gäller förflyttning av djur mellan godkända djurparker och försöksdjursanläggningar

Avvikande från bestämmelserna i denna förordning får sådana djurarter som är mottagliga för de sjukdomar som räknas upp i bilaga A och bilaga B till direktiv 92/65/EEG samt embryon och könsceller från dessa arter förflyttas mellan en djurpark eller försöksdjursanläggning som godkänts enligt 13 § och ett sådant officiellt godkänt organ, institut eller centrum enligt artikel 2.1 c i direktivet som är beläget i en annan medlemsstat, om förflyttningen uppfyller villkoren i nämnda direktiv och transporten åtföljs av ett hälsointyg enligt förlagan i del 3 i bilaga E till direktivet.

På idisslare och kameldjur som förflyttas till en djurpark eller försöksdjursanläggning som godkänts enligt 13 § från någon annan avgångsplats än ett sådant officiellt godkänt organ, institut eller centrum som nämns i 1 mom. tillämpas inte bestämmelserna i 6 § 2 och 3 mom.

17 §
Krav på bin och humlor

Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) som förflyttas ska härstamma från en avgångsplats där det inom en radie på tre kilometer inte får förekomma och inte finnas någon officiell misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta hos bin. Om det på avgångsplatsen eller på det ovannämnda området tidigare har förekommit amerikansk yngelröta, ska det beslut som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av amerikansk yngelröta hos bin (11/2015) eller de ålägganden som en behörig myndighet i någon annan medlemsstat har meddelat djurhållningsplatsen ha upphävts. Avgångsplatsen i Finland och alla djurhållningsplatser för bin och humlor inom en radie på tre kilometer på området i fråga ska i så fall dessutom vara undersökta med avseende på kliniska symptom på amerikansk yngelröta med negativa resultat, antingen i samband med att beslutet har upphävts eller under de 30 dygn som föregått den första förflyttningen.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

Helsingfors den 13 april 2016

Jord- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.