271/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårds-bruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk (241/2015) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.

Denna förordning tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Mika Saari

Bilaga

Stödobjekt Räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnaderna, procent Räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna, procent Understödets belopp av de godtagbara kostnaderna, procent Förhöjning
      Stödregion AB Andra regioner än AB
Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel (3 §) 60 10 40 35 1 och 5
Svinhushållning (4 §) 65 10 30 30 1 och 5
Fjäderfähushållning för köttproduktion (5 §) 65 10 20 20 1 och 5
Får- och getskötsel (6 §) 60 10 40 35 1 och 5
Hästhushållning (7 §) 65 10 30 30 5
Biodling (8 §) - - 25 25 5
Pälsdjursuppfödning (9 §) 65 10 - - 5
Växthusproduktion (10 §) 65 10 30 30 1 och 5
Torkanläggningar (11 §) 65 10 25 25 2 och 5
Täckdikning (12 §) - - 35 35 3 och 5
Skördemaskiner för gemensamt bruk (13 §) - - 10 10 5
Produktionslager (14 §) 65 10 30 30 5
Maskinhallar (15 §) - - 20 20 5
Energiproduktion (16 §) - - 40 40 5
Iordningställande av jord-bruksprodukter för försäljning (17 §) - - 30 30 5
Investeringar för främjande av arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd (18 §)  1 mom. 1 och 2 punkten  1 mom. 3 och 4 punkten - - 3035 3035 4 och 5

1 Understödsbeloppet höjs med 10 procentenheter, om sökanden uppfyller förutsättningarna för beviljande av startstöd för unga jordbrukare, om det vid tiden för ansökan inte har förflutit mer än fem år sedan etableringen.

2 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter, om torkanläggningen används för torkning av två eller flera gårdsbruksenheters spannmål eller hö.

3 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter vid reglerbar dränering.

4 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter om det är fråga om anskaffning av en anordning som främjar nedmyllning av flytgödsel och anskaffningen görs inom ett sådant styrningsområde för växttäcke på åkrar vintertid som omfattas av miljöersättning enligt programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, eller om anordingen används av två eller flera gårdsbruksenheter inom vilket område som helst.

5 Understödsbeloppet höjs med 20 procentenheter, om investeringen genomförs i anknytning till europeiska innovationspartnerskapet (EIP).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.