269/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2016 för biodling enligt antalet bisamhällen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 24 § 2 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §
Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan det för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling beviljas nationellt stöd för 2016 enligt antalet bisamhällen så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) biodlare sådana fysiska personer, sammanslutningar av fysiska personer och oskiftade dödsbon, sådana öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag och föreningar vars bolagsmän, delägare eller medlemmar är fysiska personer och sådana stiftelser, offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter och fängelselägenheter som bedriver biodling,

2) bisamhälle i Finland befintliga kolonier av honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt för skötsel av dem behövliga bikupor och annan utrustning,

3) produktionsperiod tiden från och med den 1 juni till och med den 30 september 2016.

3 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att biodlaren i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente eller annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling innehar minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden. Stöd beviljas inte för avläggare som bildats under våren samma år som biodlaren ansöker om stöd eller för nya bisamhällen uppstått till följd av svärmning den våren.

Bisamhällen som utgör grund för beviljande av stöd ska under produktionsperioden skötas på ett sådant sätt att de under det år då stödet beviljas kan ge en normal skörd.

En biodlare som ansöker stöd ska enligt den senast verkställda beskattningen eller den föregående beskattningen eller under skatteåret närmast före det år då ansökan görs, ha haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.  Sökanden ska lägga fram en redogörelse av inkomsterna.

Om sökanden har börjat bedriva biodling under året närmast före det år då ansökan gjordes eller därefter, och inte kan visa inkomster på det sätt som avses i 3 mom. , ska sökanden visa att inledandet av verksamheten orsakat anskaffningsutgifter

För att stöd ska kunna beviljas och betalas ut förutsätts att sökanden iakttar lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) och författningar som utfärdats med stöd av den.

4 §
Minskning av antalet bisamhällen under produktionsperioden

Stöd kan beviljas för bisamhällen som har förstörts under produktionsperioden på grund av djursjukdomar eller skador orsakade av rovdjur eller av andra motsvarande exceptionella orsaker som är oberoende av biodlaren.

En redogörelse för om minskningen av antalet bisamhällen ska sammanställas och lämnas in. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska dessutom ett intyg av en veterinär fogas till redogörelsen.

5 §
Minskning av antalet bisamhällen utanför produktionsperioden

Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till grund för beviljande av stöd är minst en tredjedel lägre än det normala antalet på grund av vinterskador eller djursjukdomar eller av någon annan motsvarande exceptionell orsak som är oberoende av biodlaren kan stöd beviljas på grundval av det antal bisamhällen som anmälts i stödansökan 2015 eller som konstaterats vid tillsynen stödåret 2015, om det vid tillsynen konstaterade antalet bisamhällen är lägre än det anmälda antalet. Det normala antalet bisamhällen kan användas som grund för beviljande av stöd under högst två på varandra följande stödår.

Stöd kan beviljas för bisamhällen som blivit förstörda utanför produktionsperioden om förstörelsen är en följd av skador som orsakats av rovdjur.

En redogörelse för minskningen av antalet bisamhällen ska bifogas ansökan. Om antalet bisamhällen har minskat på grund av en djursjukdom, ska det till ansökan dessutom bifogas ett intyg från en veterinär.

6 §
Stödbelopp

I stöd enligt antalet bisamhällen betalas 18,00 euro per bisamhälle.

7 §
Påföljder på grund av sättet att sköta bisamhällen

För bisamhällen som inte sköts på det sätt som anges i 3 § 2 mom. beviljas det inget stöd.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.