267/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2019 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Av Statens bostadsfonds medel kan, inom ramen för de bevillningsfullmakter som i statsbudgeten fastställts för åren 2016—2019, understöd beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas kommuner som har ingått ett avtal med staten om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal).

3 §
Föremålet för understödet

Understödet är avsett att främja målen som är i kommunens jurisdiktion i MBT-avtalen genom att inleda och tidigarelägga byggandet av bostadsområden samt kompletteringsbyggande.

Understöd kan beviljas för projekten som avses i 1 mom. till kostnader av

1) byggande av gatuområden som behövs i bostadsområdet eller som leder till bostadsområdet,

2) anläggning av parker inom bostadsområdet eller i direkt anslutning till bostadsområdet,

3) i kompletteringsbyggandeområden övriga byggandeåtgärder som hör till kommunens ansvar och approximeras att vara en nödvändig förutsättning för att förvekliga kompletteringsbyggandeprojekt.

När understöd beviljas prioriteras projekt som påskyndar ibruktagandet av bostadsområden samt kompletteringsbyggande i områden där bristen på tomter är störst, särskilt inom området för Helsingforsregionens MBT-avtal.

4 §
Statsbidragsmyndighet

Det är Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet som godkänner kostnaderna för det projekt som beviljas understöd och som beviljar understödet.

5 §
Understödets storlek

Understödet utgör högst 30 procent av de godkända kostnaderna för projektet.

6 §
Förutsättningar för beviljande av understöd

Förutsättningar för att understöd ska beviljas är att

1) bostadsområdet har ett förslag till detaljplan som lagts fram offentligt eller området som är föremål för kompletteringsbyggande har ett förslag till ändring av detaljplan som har lagts fram offentligt,

2) projektets kostnader är skäliga och

3) mottagaren av understödet lämnar en redogörelse för hur understödet påskyndar byggandet av bostadsområdet eller kompletteringsbyggandet.

En förutsättning för beviljande av understöd är dessutom att mottagaren inte har beviljats understöd för samma syfte med stöd av någon annan lag eller förordning.

7 §
Återkallelse av understödsbeslut

Mottagaren av understödet ska utan dröjsmål meddela Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, om det visar sig att projektet inte kan genomföras inom planerad tid. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan då återkalla understödsbeslutet helt eller delvis.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan återkalla ett understödsbeslut också om mottagaren av understödet inte fullgör MBT-avtalet.

8 §
Utbetalning av understöd

En förutsättning för utbetalningen av understödet är att detaljplanen för bostadsområdet gäller eller att ändringen av detaljplanen har trätt i kraft på det bostadsområde som är föremål för kompletteringsbyggande.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betalar ut understöd i den takt projektet framskrider och enligt när mottagarens kostnader infaller. Det årliga understödet kan fördelas på högst tre poster, varav den sista ska utgöra minst 20 procent av det beviljade understödet.

Den utredning som behövs för betalning av understödet ska läggas fram för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet inom den tid som bestämts i understödsbeslutet, dock senast vid utgången av år 2022.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

Projekt för vilka understöd har beviljats eller villkorligt förhandsbeslut om beviljande av understöd har meddelats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde när beslutet om beviljande eller förhandsbeslutet meddelades.

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Anu Gentz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.