261/2016

Helsingfors den 13 april 2016.

Miljöministeriets förordning om utmärkning av naturskyddsområden i terrängen

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 21 § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådant det lyder i lag 195/2016:

1 §
Utmärkning av gränserna för naturskyddsområden

Gränserna för ett naturskyddsområde ska i terrängen märkas ut med märken eller färgmarkeringar på gränslinjen. Märkena fästs på stolpar eller träd. Färgmarkeringarna målas på träd, stenar eller berg.

Gränserna ska om möjligt märkas ut så att man från varje märke eller färgmarkering kan se följande märke eller markering.

2 §
Märken

Märkena ska vara 95 millimeter breda och 135 millimeter höga. Märkena ska placeras så att de är vända utåt från naturskyddsområdet.

Märkenas utseende beskrivs i bilaga 1 till förordningen enligt följande:

1) bild 1 avbildar märket för ett naturreservat,

2) bild 2 avbildar märket för en nationalpark,

3) bild 3 avbildar märket för annat naturskyddsområde.

3 §
Färgmarkeringar

Färgmarkeringarna ska målas med vit färg på träd, stenar eller berg så att de är vända utåt från naturskyddsområdet. På trädstammar ska markeringarna målas som ett cirka 50 millimeter brett band halvvägs runt trädstammen. På stenar eller berg ska markeringarna målas som en cirka 100 millimeter bred tredelad streckad linje med en sammanlagd längd på cirka en meter.

4 §
Utmärkning av förbud eller begränsning

Märken som anger ett förbud eller en begränsning som avses i 21 § 2 mom. i naturvårdslagen ska fästas på stolpar eller träd. Vid märkningen används rödgula märken i storlek A3 med uppgifter om förbudet eller begränsningen. Märken som förbjuder landstigning ska placeras på platser som kan användas för landstigning. På vattenområden kan begränsningsområdet märkas ut med en boj.

5 §
Andra märken

I ett naturskyddsområde eller på gränsen till ett naturskyddsområde kan utöver de märken som avses i 2 § användas skyltar som anger områdets namn eller i området användas andra märken än sådana som anger ett förbud eller en begränsning som avses i 4 §.

6 §
Utmärkning efter prövning

Ett naturskyddsområde som inte omfattas av den märkningsskyldighet som föreskrivs i 21 § 2 mom. i naturvårdslagen kan märkas ut i terrängen med iakttagande i tillämpliga delar av 1–3 och 5 §.

Gränsen mellan två eller flera till varandra gränsande andra naturskyddsområden behöver inte märkas ut.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016

De utmärkningar av naturskyddsområden som gjorts i terrängen före ikraftträdandet av denna förordning kan kvarstå.

Helsingfors den 13 april 2016.

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

MMf om utmärkning av naturskyddsområden i terrängen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.