258/2016

Helsingfors den 6 april 2016

Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när Gränsbevakningsväsendets prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgifternas storlek. Denna förordning gäller även prestationer som staben för Gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

2 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer är avgifter för beslut i enlighet med avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Brådskande sjuktransporter med Gränsbevakningsväsendets utrustning

I 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, för vilka Gränsbevakningsväsendet tar ut avgifter till självkostnadsvärdet, är i 26 § 2 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005) avsedda brådskande sjuktransporter med Gränsbevakningsväsendets luftfartygsutrustning, fartyg, båtar och luftkuddefartyg och annan utrustning, med undantag av sådana transporter som ingår i räddningsverksamheten till havs i enlighet med 3 § 2 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001).

4 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

I 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer som Gränsbevakningsväsendet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) användning av lokaler, utrustning och apparater samt användning av anställd personal och värnpliktiga i uppgifter utanför Gränsbevakningsväsendet,

2) planerings-, expert- och konsulttjänster som utförs på beställning,

3) statistik och utredningar samt annan informationstjänst och

4) annan prestation för utomstående, som grundar sig på beställning eller uppdrag, samt

5) avskrifter och kopior av handlingar med beaktande av vad som föreskrivs nedan i 7 §.

5 §
Avgift till lägre belopp än självkostnadsvärdet och avstående från att ta ut avgift

I fråga om att ta ut avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet och att avstå från att ta ut avgift för Gränsbevakningsväsendets prestationer iakttas 15 c och 77 d § samt 81 § 1 och 2 mom. i gränsbevakningslagen.

6 §
Hyror för Gränsbevakningsväsendets tjänstebostäder

På det sätt som föreskrivs i 81 § 3 mom. i gränsbevakningslagen kan för sådana bo-stadslägenheter som är i Gränsbevakningsväsendets besittning och som är avsedda som bostäder för Gränsbevakningsväsendets tjänstemän tas ut ett vederlag som är mindre än ett vederlag som bestämts på företagsekonomiska grunder.

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

För utlämnande av en handling enligt 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) tas en prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i nämnda lag. För ett beslut genom vilket myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.

För en kopia eller en utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på grundval av en sedvanlig begäran om handlingar tas ut 0,50 euro per sida. För en kopia eller utskrift i A3-format samt för färgkopia eller färgutskrift tas ut 1 euro per sida. Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en CD-skiva eller DVD-skiva eller ett motsvarande elektroniskt inspelningsunderlag, tas för upptagningen ut en avgift på 15 euro per skiva.

För en begäran om handlingar som kräver särskilda åtgärder tas dessutom ut ett självkostnadspris i enlighet med det arbete som har utförts för att behandla handlingen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016 och gäller till utgången av 2017.

Helsingfors den 6 april 2016

Inrikesminister
Petteri Orpo

Överinspektör för gränsbevakningsfrågor
Pertti Normia

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL

BESLUT Euro (€)
Utövande av rätten till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) fler än en gång om året av samma person 62
Annat beslut som meddelas på ansökan 30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.