252/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) 1 och 2 § samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

1 §
Villkoren för att fastställa könstillhörigheten

Det fastställs att en person har en annan könstillhörighet än den som antecknats för honom eller henne i befolkningsdatasystemet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), om personen i fråga

1) visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt att han eller hon har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga,

2) är myndig, och

3) är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

Om personen i fråga lever i ett registrerat partnerskap är ett ytterligare villkor för att fastställa könstillhörigheten att den andra parten i partnerskapet har meddelat magistraten att han eller hon samtycker till att det registrerade partnerskapet omvandlas till äktenskap.

2 §
Omvandling av partnerskap

När könstillhörigheten för en person som lever i ett registrerat partnerskap fastställs, omvandlas det registrerade partnerskapet utan särskilda åtgärder till äktenskap. Ändringen antecknas i befolkningsdatasystemet när en anteckning enligt 3 § görs.

2 a §
Meddelande till maken

När könstillhörigheten för en gift person fastställs, ska magistraten sända ett meddelande om fastställandet till personens make.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 65/2015
LaUB 7/2015
RSv 1/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.