227/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14 §,

ändras 3 § 3 mom., 4 § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 4 mom., 11 § 1 mom., 12 § 2 och 3 mom., 13 § 1 mom., 16 § 2 mom., 22 § 2 mom., 30 § 3 mom., 32 § 2 mom. och 48 § 4 mom. samt

fogas till lagen nya 28 a, 29 a, 43 a och 47 a § som följer:

3 §
Tillämpning av övriga bestämmelser och statsbidragsmyndighet

På upphandling som finansieras med stöd enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om offentlig upphandling till den del upphandlingen hör till tillämpningsområdet för offentlig upphandling. Om bestämmelserna om offentlig upphandling inte tillämpas på upphandlingen av den orsaken att upphandlingens värde understiger det nationella tröskelvärdet och om stödbeloppet grundar sig på godtagbara kostnader, ska stödmottagaren se till att ett tillräckligt antal anbud begärs för upphandlingarna i anknytning till genomförande av det arbete eller den åtgärd som ska stödjas. Anbud behöver då inte begäras för ordnande av underentreprenad eller övervakning och handledning av underleverantörens arbete, om den ansvariga beställaren för genomförande av det arbete eller den åtgärd som ska stödjas är den som utarbetat verkställighetsplanen.

4 §
Stödmottagare

Endast enskilda markägare kan beviljas stöd enligt denna lag. För projekt för vård av skogsnaturen kan även företag eller yrkesutövare beviljas stöd, om stödet främjar vården och användningen av enskilda markägares skogar.


8 §
Eget arbete, arbete som utförs av utomstående och samprojekt

De arbeten som avses i denna lag kan utföras som eget arbete eller av en utomstående aktör. Stöd beviljas inte för en åtgärd som utförts som markägarens eget arbete, om stödbeloppet grundar sig på godtagbara kostnader.


9 §
Verkställighetsplan och anmälan om verkställande

För stöd som beviljas för vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, byggande av en skogsväg och projekt för vård av skogsnaturen enligt denna lag förutsätts en verkställighetsplan som godkänts av skogscentralen. Efter att dessa projekt har slutförts ska en anmälan om verkställande lämnas till skogscentralen. En sådan anmälan ska ges in till skogscentralen också i fråga om utförande av åtgärder som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog.


10 §
Stödens storlek och avsättning av medel

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om stödens storlek, godtagbara kostnader, grunder för beräkning av miljöstöd och övriga grunder för bestämmande av stöden. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om det medelrotpris per kubikmeter virke som används vid beräkning av skogens avverkningsvärde.

11 §
Tidig vård av plantbestånd

Stöd kan beviljas för slyröjning och gallring av plantbestånd samt för avlägsnande och gallring av låg skärm.


12 §
Vård av ungskog

För att stöd ska kunna beviljas krävs det att objektet, som kan vara fördelat på flera områden, uppfyller kravet på minimiareal och kravet på trädbeståndets diameter i brösthöjd före behandling samt kraven på trädbeståndets avgång och det utvecklingsdugliga trädbeståndets täthet, medellängd eller diameter i brösthöjd efter behandling och att objektet inte behöver omedelbar vård efter behandlingen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om objektets minimiareal och kravet på trädbeståndets diameter i brösthöjd före behandling samt om kraven på trädbeståndets avgång, minimimängden av det hopsamlade klenträdet och det utvecklingsdugliga trädbeståndets täthet, medellängd och diameter i brösthöjd efter behandling, om konstaterande av utfört arbete för iståndsättning av ungskog och om övriga i denna paragraf föreskrivna stödvillkor och grunder för bestämmande av stöd.

13 §
Vitaliseringsgödsling

Stöd kan beviljas för gödsling med aska av torvmarksskog och för gödsling av objekt där marken har borbrist.


16 §
Byggande av skogsväg

Ett villkor för att stöd ska beviljas är att den enskilda väg som ska förbättras grundligt eller den nya skogsvägen till sin struktur lämpar sig för transporter inom skogsbruket under hela året, med undantag för menförestider, och att det med tanke på helheten av vägnätet av lägre grad kan anses ändamålsenligt att grundligt förbättra vägen eller bygga en ny väg. Dessutom krävs det att man har grundat en ständig vägrätt i enlighet med lagen om enskilda vägar och att det i enlighet med den lagen har bildats ett väglag bland vägdelägarna för skötseln av vägärenden. Kravet på en ständig vägrätt och väglag tillämpas dock inte på projekt som genomförs av en enda samfälld skog.


22 §
Ansökan om stöd

Stöd ska sökas innan åtgärderna inleds. Åtgärderna får inledas först efter det att skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen. Ett arbete som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog samt byggande av vägar på dikesrenar i samband med vård av torvmarksskog får dock inledas efter det att ansökan är inlämnad. I ansökan ska ingå en projektbeskrivning, platsen för projektets verkställande, uppskattad tid för projektstart och projektslut samt det stödbelopp som behövs för att genomföra projektet. Till ansökan ska fogas en verkställighetsplan om detta är ett stödvillkor enligt 9 §.


28 a §
Otillräckliga bevillningsfullmakter

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att bestämma att skogscentralen för viss tid eller tills vidare ska avslå stödansökningar som blir anhängiga efter att beslutet offentliggjorts, om det inte under det år då ansökningarna anhängiggjorts finns tillräckliga bevillningsfullmakter för finansiering av stödet.

Det beslut om avslag på stödansökningar som avses i 1 mom. ska offentliggöras i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Skogscentralen ska dessutom informera om jord- och skogsbruksministeriets beslut i lämplig omfattning.

De ansökningar som anhängiggjorts innan det beslut som avses i 1 mom. offentliggjorts ska avgöras i den ordning som de inkommit och inom ramen för de bevillningsfullmakter som anvisats för åtgärderna. Om det inte finns bevillningsfullmakter under det år då ansökningarna anhängiggjorts, ska de återstående ansökningarna överföras för behandling följande år inom ramen för de bevillningsfullmakter som anvisats för åtgärderna. Till den del det inte finns några bevillningsfullmakter under det följande året ska ansökningarna avslås.

29 a §
Tidsfrist för att verkställa åtgärder

Av ett beslut om stöd för tidig vård av plantbestånd eller för vård av ungskog ska framgå att stödet beviljas på villkor att arbetena slutförs före utgången av det andra kalenderåret efter det år då stödet beviljades. Extra tid för att slutföra arbetena beviljas inte.

Skogscentralen kan besluta om beviljande av extra tid på högst två år för att slutföra arbeten som grundar sig på en verkställighetsplan. Ett krav för att extra tid ska beviljas är att genomförandet av åtgärden försenats av ett oförutsägbart hinder. Extra tid beviljas inte om verkställandet av åtgärden försenats av skäl som beror på stödmottagaren, den som gjort upp verkställighetsplanen, ett annat ombud som anlitats av stödmottagaren eller den som genomför det projekt som beviljats stöd. Ett projekt får endast en gång beviljas extra tid för slutförande av arbetena.

30 §
Vissa beslut om storleken av stöd

Skogscentralen ska utifrån anmälan om verkställande som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog besluta om det slutliga stödbeloppet, om vårdarbetet har utförts i en mer begränsad omfattning eller som något annat arbete än vad den ursprungliga ansökan anger. Om vårdarbetet utförts i en större omfattning än vad den ursprungliga ansökan anger, beräknas stödbeloppet i beslutet om slutligt stödbelopp utifrån den areal för vårdarbetet som uppgivits i den ursprungliga ansökan. För varje beslut om beviljande kan det göras endast en anmälan om verkställande.

32 §
Utbetalning av stöd

Till den del beloppet av stöd som grundar sig på en verkställighetsplan bestäms enligt faktiska kostnader ska stödmottagaren, den som utarbetat anmälan om verkställande eller något annat ombud som stödmottagaren anlitat, på begäran av skogscentralen lämna kopior av verifikaten till skogscentralen.


7 kap.

Återbetalning och återkrav av stöd samt hävning och uppsägning av avtal

43 a §
Allokering av medel

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar, med beaktande av den nationella skogsstrategins mål, inom ramen för de bevillningsfullmakter och det anslag som i statsbudgeten anvisats för genomförandet av denna lag om allokeringen av medlen på åtgärder enligt denna lag. Skogscentralen ska för jord- och skogsbruksministeriet årligen utarbeta ett förslag till bevillningsfullmakter och allokeringen av anslaget med beaktande av de mål som ställs upp i de regionala skogsprogram som avses i 26 § i skogslagen.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

47 a §
Naturresursinstitutets uppgift

Naturresursinstitutet ska årligen före utgången av augusti lämna uppgifter till jord- och skogsbruksministeriet om det aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per kubikmeter virke under de tre närmast föregående kalenderåren separat för varje landskap.

Naturresursinstitutet ska dessutom till jord- och skogsbruksministeriet lämna de övriga uppgifter som behövs för genomförandet av stöd enligt denna lag.

48 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Trots bestämmelserna i 6 § 2 mom. kan stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ung-skog beviljas med stöd av 11 och 12 §, om det har gått tio år sedan en skogsförnyelse som finansierats på samma objekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) utfördes. Stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog kan inte beviljas med stöd av 11 och 12 §, om det inte har gått tio år sedan sådan slyröjning eller gallring av plantbestånd eller ungskog som finansierats som vård av ungskog har utförts på samma objekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.Denna lag träder i kraft den 18 april 2016.

På ärenden som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. De ansökningar om stöd för bekämpning av rotticka som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna lag ska avgöras i den ordning som de inkommit. De åtgärder för bekämpning av rotticka för vilka stöd beviljas ska då slutföras senast den 31 maj 2016. Ansökningar om stöd för bekämpning av rotticka ska avslås när det inte längre finns bevillningsfullmakter för behandling av dem.

På ärenden som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas 30 § 3 mom. i denna lag. En ansökan som gäller tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog kan dock godkännas enligt den areal som anges i anmälan om verkställande. På stöd som beviljats före ikraftträdandet av denna lag och för vilka en anmälan om verkställande lämnats in till skogscentralen efter ikraftträdandet, tillämpas 32 § 2 mom. i denna lag.

För slutförande av arbeten som nämns i beslut som gäller tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog och som har fattats före denna lags ikraftträdande kan extra tid beviljas högst till utgången av det andra kalenderåret efter det år då stödet beviljades. Annan extra tid får inte beviljas.

Denna lags 29 a § 2 mom. tillämpas också på slutförande av arbeten som nämns i beslut om stöd som grundar sig på en verkställighetsplan och som fattats före denna lags ikraftträdande.

RP 133/2015
JsUB 1/2016
RSv 15/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.