221/2016

Helsingfors den 31 mars 2016

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2015 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan till sockerbetsodlare betalas transportstöd för sockerbeta så som bestäms i denna förordning.

2 §
Bestämmande av stöd

Stöd beviljas en sökande som har odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2015. Stödet bestäms i enlighet med bilagan utifrån mängden kvotsocker och transportsträckan enligt odlingskontraktet för regleringsåret 2015/2016. Transportsträckan är det genomsnittliga transportavståndet från de olika leveransplatserna till fabriken längs den kortaste trafikerbara vägrutten. 

3 §
Beviljande och betalning av stöd

Stöd beviljas som stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. En förutsättning för beviljande av stöd är att summan av de stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn som beviljats sökanden inte överstiger 15 000 euro under det skatteår då stöd av mindre betydelse beviljas och under de två skatteår som föregår detta år (referensperiod). En förutsättning är dessutom att summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Transportstöd för sockerbeta anses ha beviljats så som anges i artikel 3.4 i  den förstnämnda förordningen i 1 mom. då tillstånd att betala ut stödet har getts.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2016.

Helsingfors den 31 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton
högst 5 2,75
över 5 och högst 10 3,15
över 10 och högst 15 3,54
över 15 och högst 20 3,96
över 20 och högst 25 4,38
över 25 och högst 30 4,80
över 30 och högst 35 5,23
över 35 och högst 40 5,65
över 40 och högst 45 6,03
över 45 och högst 50 6,38
över 50 och högst 60 6,86
över 60 och högst 70 7,44
över 70 och högst 80 7,94
över 80 och högst 90 8,38
över 90 och högst 100 8,78
över 100 och högst 110 9,21
över 110 och högst 120 9,61
över 120 och högst 130 10,01
över 130 och högst 140 10,42
över 140 och högst 150 10,78
över 150 och högst 160 11,05
över 160 11,21

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.