208/2016

Helsingfors den 31 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014) 5 §, 6 § 2 mom. 2 punkten, 7 och 8 §, 9 § 2 mom. 2 punkten, 12, 15 och 17 § samt 18 § 1 mom., sådana de lyder, 5 §, 6 § 2 mom. 2 punkten, 7 och 17 § i förordning 1732/2015, 15 § delvis ändrad i förordning 445/2014, samt 8 och 12 § delvis ändrade i förordningarna 445/2015 och 1732/2015, som följer:

5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller det diversifieringsstöd för socker som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007),

2) uppgifter som gäller beviljande, kontroll och övervakning av stöd som beviljas för finansiering av åtgärder som avses i artiklarna 76−80 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,

3) uppgifter som med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) har överförts till närings-, trafik- och miljöcentralen,

4) uppgifter som föreskrivits för närings-, trafik- och miljöcentralen i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014),

5) uppgifter i anslutning till införsel av fisk enligt 77 § i lagen om fiske (379/2015) samt uppgifter i anslutning till registrering av kommersiella fiskare enligt 87−89 § i den lagen,

6) uppgifter och upphandlingsbeslut i anslutning till konkurrensutsättning av det dagliga underhållet av landsvägar samt uppgifter i anslutning till upphandling inom och fastställande av servicenivån för landsvägsfärjtrafiken, 

7) uppgifter enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) som gäller upphandling och understöd samt fastställande av servicenivån inom förbindelsefartygstrafiken för skärgården,

8) uppgifter som gäller förkörsrätten enligt vägtrafiklagen (267/1981) vid ankomst till färjor och förbindelsefartyg,

9) tillståndsuppgifter som gäller artskydd enligt 40 och 45 § och 49 § 4 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) och tillståndsuppgifter som gäller fåglar enligt 49 § 3 mom. i den lagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), när det gäller stöd för växthusproduktion enligt 11 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och stöd för lagring av trädgårdsprodukter enligt 12 § i den lagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Södra Österbotten och Österbotten uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006), lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter (758/1989), vattenlagen (587/2011), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och miljöskyddslagen (527/2014).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i landsvägslagen (503/2005) samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen,

2) uppsättande av i 25 § 1 mom. i vägtrafiklagen avsedda vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar,

3) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen (182/1982) avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta och Birkaland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande anskaffning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

6 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:


2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000) och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006 och 9/2014),


7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) utvecklings- och samordningsuppgifter som gäller innovations- och uppfinningsverksamhet samt internationalisering av affärsverksamheten,

2) uppgifter enligt statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012), med undantag av utbetalningsuppgifter,

3) kundservice som gäller landsvägar, banor och farleder samt rådgivning i samband med taxi-, godstrafik- och kollektivtrafiktillstånd,

4) följande uppgifter enligt landsvägslagen som hör till väghållningsmyndigheten:

a) avtalsuppgifter enligt 8 § som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap av väghållningsmyndighet,

b) tillståndsuppgifter enligt 37 och 47 § som gäller anslutningar till landsväg och undantagslov för skydds- och frisiktsområden i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar, sådana tillståndsuppgifter och beslut om undantag som gäller kablar och kraftledningar inklusive beslut om tillstånd för anslutning och beslut om undantag dock i fråga om alla landsvägar,

c) tillståndsuppgifter enligt 42 § som gäller arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde,

d) uppgifter enligt 52 § som gäller undantagslov i fråga om reklam invid vägar,

5) uppgifter i anslutning till tillstånd och utlåtanden som gäller tillfälliga trafikarrangemang enligt vägtrafiklagen och vägtrafikförordningen samt tillstånduppgifter enligt vägtrafiklagen för i 20 § i vägtrafikförordningen avsedda adressvägvisare, vägvisare för enskilda vägar och skyltning till serviceanläggningar i fråga om vägmärken 643–644a och 701–774f,

6) anvisningar om byggande av anslutningar enligt detaljplan i fråga om förbindelsevägar och lättrafikerade regionala vägar,

7) sådana uppgifter i anslutning till beviljande av tillstånd för reklamåtgärder enligt 126 a § 1 mom. 8 punkten i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) som avses i 133 § när närings-, trafik- och miljöcentralen hörs i egenskap av väghållningsmyndighet och utlåtandeuppgifter i anslutning till konstruktion av reklamanordningar med stöd av sådan plan med rättsverkningar som avses i paragrafens 2 mom. samt rätt att föra talan i egenskap av väghållningsmyndighet enligt 192 § 1 mom. i den lagen,

8) uppgifter som gäller undantag i fråga om dimension och massa enligt 38 § i kommunikationsministeriets förordning om specialtransporter och specialtransportfordon (786/2012),

9) uppgifter i anslutning till väghållningsmyndighetens traditionsarbete,

10) kundservice inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna,

11) uppgifter som styrnings- och tillsynsmyndighet för producentansvaret för den riksomfattande avfallshanteringen enligt avfallslagen (646/2011) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

12) uppgifter i samband med i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1994) avsedd samordning av statens avfallshanteringsarbeten och konkurrensutsättning, upphandlingsbeslut och verksamhet under tiden för avtalsperioden i samband med projekt för sanering av förorenade markområden samt uppgifter i samband med understöd för sanering av förorenade markområden.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland uppgifter hörande till närings-, trafik- och miljöcentralen enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och avfallslagen och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendragsarbeten.

8 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler:

1) uppgifter enligt landsvägslagen som gäller beredningen, planeringen och övervakningen av vägtelematiken samt ärenden som gäller ram- och serviceavtal i anslutning till dessa uppgifter,

2) sakkunnigtjänster som hänför sig till verkställigheten av miljöskyddslagen och som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin och den anknytande kemiska industrin.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och Södra Savolax till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande anskaffning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Tavastland sådana till närings, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, samt uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i landsvägslagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen,

2) uppsättande av i 25 § 1 mom. i vägtrafiklagen avsedda vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar,

3) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och Norra Karelen följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:


2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt


12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sådana samordnings- och sakkunniguppgifter till stöd för miljöfostran som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten, med undantag av landskapet Åland, följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet,

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, samt uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i landsvägslagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

1) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen,

2) uppsättande av i 25 § 1 mom. i vägtrafiklagen avsedda vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar,

3) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

15 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Kajanaland och Lappland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som avses i statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014–2017 (1248/2014).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland och Lappland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, samt

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland följande uppgifter som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral:

1) uppgifter i anslutning till yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning,

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten,

3) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sådana till närings-, trafik-, och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

17 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) ärenden som gäller ersättning av skador enligt landsvägslagen i samband med underhållet av vägar, med undantag för skadeståndsärenden som avses i lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014),

2) uppgifter som gäller klarläggande av ett fordons ägare och flyttnings- och ersättningsbeslut enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) när det gäller fordon som har lämnats kvar vid landsväg,

3) uppgifter som gäller samordningen av miljösamarbetet inom det arktiska området,

4) tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998),

5) uppgifter som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, när det gäller stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp enligt 13 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten och Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen,

2) uppgifter som avses i lagen om taxitrafik,

3) sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller konkurrensutsättning av underhåll och byggande av landsvägar samt uppgifter under tiden för avtalsperioden och garantitiden, med undantag för uppgifter som avses i 5 § 1 mom. 6 punkten, samt uppgifter som gäller tillsyn över iakttagande av tillstånd och beslut enligt 37, 42, 47 och 52 § i landsvägslagen och väghållningsmyndighetens åtgärder enligt 101 § i landsvägslagen samt följande till väghållningsmyndigheten hörande uppgifter som gäller landsvägarnas skick, underhåll av landsvägar och byggande av landsvägar:

a) tillfälligt trafikförbud eller tillfällig begränsning av trafiken enligt 35 § i landsvägslagen,

b) uppsättande av i 25 § 1 mom. i vägtrafiklagen avsedda vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar,

c) i 49 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedd tillfällig avstängning av en väg och reglering av trafiken på vägen eller i dess närhet samt avgivande av i 51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen avsedda utlåtanden till polisen före avstängning av väg.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland verkställighetsuppgifter i anslutning till överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989).

18 §
Fastställande av närings-, trafik- och miljöcentral i vissa ärenden

Uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och uppgifterna enligt lagen om stödjande av företagsverksamhet och lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet sköts vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland eller Norra Österbotten, beroende på inom vilken centrals verksamhetsområde enligt 6 § 2 mom., 9 § 2 mom., 12 § 2 mom. och 15 § 2 mom. projektet huvudsakligen genomförs.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016. På de ärenden som hade inletts när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 31 mars 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.