199/2016

Helsingfors den 17 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (347/2005) 1 § som följer:

1 §
Planer och program som förutsätter en miljöbedömning

Planer och program som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) är, utöver det som bestäms eller föreskrivs särskilt

1) de riksomfattande mål för områdesanvändningen som avses i 22 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

2) regionala avfallsplaner som avses i 88 § i avfallslagen (646/2011),

3) naturskyddsprogram som avses i 8 § i naturvårdslagen (1096/1996),

4) den plan för hållbar stadsutveckling som avses i 31 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), det landskapsprogram som avses i 32 § i den lagen och det nationella operativa program som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden och som avses i 35 § i den lagen,

5) den trafiksystemplan för Helsingforsregionen som ska göras upp enligt den skyldighet att planera trafiksystemet och kollektivtrafiken som följer av 3 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009),

6) planer för hantering av översvämningsrisker som avses i 10 § i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010),

7) det operativa program som avses i 2 § 2 punkten i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014),

8) program för landsbygdsutveckling som avses i 3 § 1 punkten i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014),

9) åtgärdsprogram som avses i artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, som genomförts genom statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodlingen (1250/2014).


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Helsingfors den 17 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektor
Markus Tarasti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.