190/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 112, 112 a, 112 b och 115 §,

sådana de lyder, 112 och 112 a § i lag 601/2001, 112 b § i lag 124/2011 och 115 § i lag 508/2009, som följer:

112 §
Uppvisande av skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen eller en vapendel ska inom 30 dagar från det att skjutvapnet eller vapendelen försatts i varaktigt obrukbart skick visa upp vapnet eller vapendelen på en polisinrättning eller hos Polisstyrelsen. Samtidigt ska det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet visas upp och på begäran överlämnas till polisen.

112 a §
Överföring och införsel till Finland av skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

Den som till Finland överför eller för in ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick ska inom 30 dagar från överföringen eller införseln visa upp vapnet eller vapendelen på en polisinrättning eller hos Polisstyrelsen för besiktning.

112 b §
Försättande i varaktigt obrukbart skick

Endast en vapennäringsidkare som har ett i 20 § 2 mom. 2 eller 3 punkten avsett tillstånd att tillverka eller reparera och modifiera skjutvapen i kommersiellt syfte har rätt att försätta ett skjutvapen eller en vapendel i varaktigt obrukbart skick. Näringsidkaren ska lämna ett intyg över att skjutvapnet eller vapendelen har försatts i varaktigt obrukbart skick.

Bestämmelser om personer och organisationer som bemyndigats att deaktivera skjutvapen, om de tekniska specifikationer som fastställs för deaktivering av ett skjutvapen, om märkning, kontroll och certifiering av skjutvapen som deaktiverats, om en medlemsstats begäran om bistånd för att deaktivera ett skjutvapen, om kompletterande åtgärder för deaktivering samt om överföring inom Europeiska unionen av deaktiverade skjutvapen finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga.

115 §
Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Polisstyrelsen övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet och Tullen övervakar efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den inom sitt respektive verksamhetsområde.

Tullen övervakar att deaktiverade skjutvapen och vapendelar som överförs från en annan medlemsstat i Europeiska unionen till Finland är försedda med märkning enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga och att deaktiverade skjutvapen eller vapendelar åtföljs av ett intyg i enlighet med den förordningen.


Denna lag träder i kraft den 8 april 2016.

RP 11/2016
FvUB 2/2016
RSv 16/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.