188/2016

Helsingfors den 16 mars 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011) 5 § 3 mom. och kapitel 3 i bilaga 3 som följer:

5 §
Bokföring

Primärproduktionsföretagaren ska spara de uppgifter som anges i del A punkt III led 8 och 9 i bilaga I till allmänna förordningen om livsmedelshygien i minst tre år, dock de uppgifter som anges i led 8 a och b ska sparas fem år. Annan bokföring i enlighet med denna förordning ska sparas i minst ett år.Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG (32004R0852); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 3
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom 98/48/EG.

Helsingfors den 16 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinärråd
Marjatta Rahkio

Bilaga 3

KRAV VID ÖVERLÅTELSE ELLER LEVERANS AV PRIMÄRPRODUKTER I ENLIGHET MED 2 OCH 3 § I FÖRORDNINGEN OM VERKSAMHETER MED LÅG RISK

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 3. Frilevande vilt

När frilevande harar, kaniner, fåglar eller hjortdjur överlåts direkt till konsumenten i enlighet med 2 § 3 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk eller frilevande harar, kaniner, fåglar eller hjortdjur levereras till lokal detaljförsäljning i enlighet med 3 § 2 punkten i samma förordning, tillämpas på primärproduktion, överlåtelse och leverans kraven i de paragrafer i denna förordning som gäller jakt på frilevande vilt, kraven i kapitel 2.2 i bilaga 2 till denna förordning och dessutom följande krav:

När frilevande harar, kaniner, fåglar eller hjortdjur levereras till detaljförsäljning, måste följande uppgifter om dem lämnas till mottagaren: djurart och mängd, tidpunkt och plats för fångsten, leveransdatum, jägarens eller jaktföreningens och mottagarens namn och kontaktuppgifter.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.