176/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 24 § 1 mom., rubriken för 28 § och det inledande stycket i 28 § 1 mom., 41 § 2 mom., 43 och 44 a §, 53 § 1 mom. och 73 § 2 och 3 mom.,

av dem rubriken för 28 § och det inledande stycket i 28 § 1 mom. samt 73 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 752/2012, 41 § 2 mom. och 43 § sådana de lyder i lag 611/2014 samt 44 a § sådan den lyder i lagarna 1242/2011, 902/2012 och 611/2014, samt

fogas till 28 §, sådan den lyder i lag 752/2012, ett nytt 3 mom. och till 41 a §, sådan den lyder i lag 1279/2015, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

24 §
Granskningsrätt

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers verksamhetsställen granska handlingar, upptagningar av telefonsamtal och elektronisk kommunikation, andra datatrafikuppgifter samt datasystem som gäller dessas verksamhet och förvaltning, i den utsträckning som behövs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag. Finansinspektionen har rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer avgiftsfritt få behövliga kopior av sådana handlingar och andra upptagningar och datatrafikuppgifter som avses i denna paragraf.


28 §
Begränsning av ledningens verksamhet

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att i det auktoriserade tillsynsobjektet vara medlem eller ersättare i styrelsen, medlem eller ersättare i förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare samt direkt underställd verkställande direktören, den person som sköter de högsta ledningsuppgifterna inom det auktoriserade tillsynsobjektet eller de facto leder dess verksamhet, om


Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. i fondbolag enligt lagen om placeringsfonder samt i förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen, om personen upprepade gånger och allvarligt har gjort sig skyldig till överträdelser eller försummelser av de bestämmelser som nämns i 144 b § i lagen om placeringsfonder.

41 §
Påförande av påföljdsavgift

Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen av beloppet ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska vid bedömningen beaktas den vinning som erhållits och den skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, åtgärder för att förhindra att överträdelsen upprepas, gärningsmannens tidigare överträdelser och försummelser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden samt förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet.


41 a §
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som nämns i 144 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro.


43 §
Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut

Finansinspektionen ska utan dröjsmål offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter samt påföljdsavgifter som påförts av marknadsdomstolen efter det att den person som är föremål för beslutet har informerats om detta. Av offentliggörandet ska framgå huruvida beslutet att påföra eller meddela påföljden har vunnit laga kraft, överträdelsens art och slag samt identiteten hos den person som är ansvarig för överträdelsen. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet helt eller delvis, ska Finansinspektionen offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som påförandet eller meddelandet av påföljden har offentliggjorts. Information om en påföljd ska finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbsidor i fem år.

Om det är oskäligt att namnet på den fysiska eller juridiska person som ålagts en påföljd offentliggörs, eller om offentliggörandet av påföljden äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller en pågående myndighetsundersökning, kan Finansinspektionen

1) skjuta upp offentliggörandet av beslutet om påföljd tills det inte längre finns grunder för att låta bli att offentliggöra beslutet,

2) offentliggöra beslutet om påföljd utan att ange namnet på den som ålagts en påföljd,

3) låta bli att offentliggöra ett beslut om påföljd, om de åtgärder som anges i 1 och 2 punkten inte är tillräckliga för att säkerställa att stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras,

4) låta bli att offentliggöra ett beslut som avses i 4 mom., om det inte är skäligt att offentliggöra beslutet på grund av att de åtgärder som är föremål för beslutet är ringa.

Om Finansinspektionen i enlighet med 2 mom. 2 punkten offentliggör ett beslut om påföljd utan angivande av namnet på den som ålagts en påföljd, kan den samtidigt fatta beslut om att offentliggöra namnet senare efter en skälig tid, om grunderna för att låta bli att offentliggöra namnet upphör under den tiden.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om offentliggörande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift tillämpas också på offentliggörande av sådana beslut som avses i 26—29, 33 och 33 a § i denna lag och i 18 j och 122 § i lagen om placeringsfonder.

44 a §
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder och andra beslut

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de rättsakter från Europeiska unionen som gäller finansmarknaden till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten sända

1) information om en offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden offentliggörs samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat,

2) information om en icke offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden påförs eller meddelas samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat,

3) sammanställda uppgifter för varje år om de påföljder enligt detta kapitel som påförts under året,

4) information om straffrättsliga påföljder för brott mot de bestämmelser som gäller finansmarknaden samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat.

Vad som i 1 mom. 1—3 punkten föreskrivs om information om påföljder ska tillämpas också på beslut som avses i 26—29, 33 och 33 a § i denna lag och i 18 j och 122 § i lagen om placeringsfonder.

53 §
Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta med en utländsk EES-tillsynsmyndighet endast om

1) samarbetet skulle äventyra Finlands självbestämmanderätt, säkerhet eller allmänna ordning,

2) begäran om samarbete gäller en part i en rättegång om det ärende som begäran avser och rättegången redan har inletts i Finland,

3) det i Finland har getts ett lagakraftvunnet beslut som gäller den person och den gärning som samarbetsbegäran avser, eller

4) det sannolikt får negativa konsekvenser för Finansinspektionens egen utredning eller tillsyn över verkställigheten om man tillmötesgår begäran.


73 §
Överklagande

Finansinspektionens beslut enligt 38—41 och 41 a § får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Marknadsdomstolens beslut enligt 2 mom. samt beslut som marknadsdomstolen meddelat med stöd av 40, 41 och 41 a § får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.Denna lag träder i kraft den 21 mars 2016.

På gärningar och försummelser som skett innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 3/2016
EkUB 2/2016
RSv 14/2016
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU (32014L0091); EUT L 257, 28.8.2014, s. 186

Helsingfors den 18 mars 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.