162/2016

Helsingfors den 10 mars 2016

Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Forsknings- och innovationsrådet

För utvecklande av en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, bildning, tillväxt och konkurrenskraft finns ett forsknings- och innovationsråd.

2 §
Rådets uppgifter

Rådet ska

1) stöda statsrådet vid utvecklandet och samordningen av en långsiktig forsknings- och innovationspolitik,

2) följa förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön på området samt ta initiativ som anknyter till forsknings- och innovationspolitik.

3 §
Sammansättning

Rådet består av statsministern som ordförande, undervisnings- och kulturministern samt näringsministern som vice ordföranden samt en annan minister som utnämns av statsrådet.

Förutom ministerledamöterna består rådet av fem andra ledamöter, som utnämns av statsrådet på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet för riksdagens mandatperiod. Ledamöterna ska företräda en bred sakkunskap inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Om en ledamot avgår eller blir oförmögen att sköta sitt uppdrag under mandatperioden, utnämner undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha hört arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli, en ny ledamot för den återstående mandatperioden.

Rådet och dess ordförande, eller vid förhinder för ordföranden, viceordföranden, kan kalla sakkunniga till stöd för rådets arbete.

4 §
Rådets verksamhet

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, viceordföranden godkänner föredragningslistan för ett möte. Rådet är beslutfört när minst fyra ledamöter utöver ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

De ärenden som rådet behandlar ska beredas vid statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi och Innovationsfinansieringsverket Tekes. För samordningen av arbetet finns det en beredningsgrupp som består av företrädare för statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finlands Akademi och Innovationsfinansieringsverket Tekes under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Beredningsgruppen svarar för utarbetandet av möteshandlingar och övrigt material.

5 §
Arvoden

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om storleken på de mötesarvoden som hänför sig till rådets verksamhet. Ersättning för resekostnader betalas i enlighet med statens tjänstekollektivavtal.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet (1043/2008).

Helsingfors den 10 mars 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Immo Aakkula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.