139/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 februari 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 127 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och 197 § i lagen om sjömanspensioner, sådan den förstnämnda lyder i lag 1668/2015 och den sistnämnda i lag 1667/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Vid upprättande av bokslut och koncernbokslut i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och i Sjömanspensionskassan ska social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008) (ministeriets förordning) tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

2 §
Undantag som gäller resultaträkningen

I resultaträkningen för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan iakttas i fråga om verksamhet som gäller verkställighet av det lagstadgade pensionsskyddet en försäkringsteknisk kalkyl och andra än försäkringstekniska kalkyler över den lagstadgade pensionsförsäkringen med följande undantag:

1) Sjömanspensionskassan anger separat statens andel av de utbetalda ersättningarna i resultaträkningens huvudgrupp "Ersättningskostnader",

2) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anger premieinkomsten och de lagstadgade finansieringsandelarna specificerade enligt premieinkomsten samt statens och Folkpensionsanstaltens andel,

3) förändringar i Sjömanspensionskassans ansvarsskuld specificeras inte enligt premieansvaret och ersättningsansvaret,

4) en förändring i ansvarsskulden för pensionsanstalterna anges som en separat post efter ersättningskostnaderna.

3 §
Undantag som gäller balansräkningens passiva

Som ansvarsskuld för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt anges den ansvarsskuld som avses i 125 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och som ansvarsskuld för Sjömanspensionskassan den ansvarsskuld som avses i 200 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Sjömanspensionskassan specificerar inte ansvarsskulden enligt premieansvar och ersättningsansvar.

4 §
Noter som gäller upprättande av bokslut

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får utelämna noter enligt 7 § 4—13 punkten i ministeriets förordning.

Noterna ska innehålla en utredning om principerna för uträkning av ansvarsskulden.

5 §
Noter till resultaträkningen

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får som noter till resultaträkningen utelämna uppgifter enligt 8 § 1 mom. 1, 3—6 och 10 punkten i ministeriets förordning.

Som noter till resultaträkningen anges

1) premieinkomsten och de utbetalda ersättningarna specificerade enligt försäkringsgren,

2) driftskostnaderna specificerade enligt anskaffningsutgifter för försäkringar, kostnader för skötsel av försäkringar och administrationskostnader.

Sjömanspensionskassan anger dessutom premieinkomsten specificerad enligt arbetsgivarens och arbetstagarens andel.

6 §
Noter till balansräkningens aktiva

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får som noter till balansräkningens aktiva utelämna uppgifter enligt 9 § 1 mom. 13 punkten i ministeriets förordning.

7 §
Noter till balansräkningens passiva

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan får som noter till balansräkningens passiva utelämna uppgifter enligt 10 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt de uppgifter som avses i 10 § 3 och 4 mom. i ministeriets förordning.

8 §
Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen och noter som beskriver solvensen

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får som noter till bokslutet utelämna de uppgifter som avses i 11 § 3—6 mom. och 14 § i ministeriets förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2016.

Denna förordning tillämpas första gången på bokföringen för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 februari 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.