130/2016

Helsingfors den 18 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 6 och 13 §, 17 § 1 mom., 19 och 20 §, av dem 17 § 1 mom. och 19 § sådana de lyder i förordning 1437/2015, som följer:

6 §
Bevarande av jordbruksmark

Jordbruksmarken ska, om den inte används för sådan jordbruksverksamhet som avses i artikel 4.1 c i i stödförordningen, hållas öppen så att den hålls i sådant skick som avses i artikel 4.1 i tillämpningsförordningen. En areal för permanenta odlingsväxter betraktas som öppen även om där finns fruktträd, bärbuskar, plantskolor som avses i artikel 4.1 j i stödförordningen eller sådan skottskog med kort omloppstid som avses i 5 § 2 mom. På en areal med permanent gräs- eller betesmark får det finnas högst en i 5 § 3 mom. angiven andel andra växter än ovan avsedda vedartade växter.

13 §
Mångsidigare odling i anslutning till förgröningsstöd

Den tidsperiod under vilken andelarna olika odlingsväxter som avses i artikel 40.1 i tillämpningsförordningen ska odlas på åkerarealen börjar den 30 juni och slutar den 31 augusti.

Vid bedömning av huruvida kravet på diversifiering av grödor uppfylls betraktas följande blandade växtbestånd som olika i 44.1 i stödförordningen avsedda odlingsväxter:

1) blandade växtbestånd av oljeväxter och spannmål,

2) blandade växtbestånd av proteingrödor och spannmål,

3) blandade växtbestånd av oljeväxter och proteingrödor,

4) blandade växtbestånd av spannmål,

5) blandade växtbestånd av proteingrödor,

6) blandade växtbestånd av oljeväxter,

7) blandade växtbestånd av saneringsväxter,

8) blandade växtbestånd av växter i färdig gräsmatta,

9) blandade växtbestånd av viltväxter på en mångfaldsåker,

10) blandade växtbestånd av landskapsväxter på en mångfaldsåker,

11) blandade växtbestånd av ängsväxter på en mångfaldsåker,

12) blandade växtbestånd för honungsproduktion.

Ett blandat växtbestånd av saneringsväxter får innehålla oljerättika, vitsenap och tagetes samt blandningar av dessa. Ett blandat växtbestånd av viltväxter ska innehålla minst två av följande växter: spannmål, bovete, solros, oljelin, ärter, rybs, raps eller senap, foderkål, foderraps, oljerättika, foderbeta, rova eller turnips, gräsväxter och klöverarter. Ett blandat växtbestånd av landskapsväxter ska innehålla minst två av följande växter: solros, honungsfacelia, blålusern, luktklöver, gullupin, vickerarter, blåklint, malva, ringblomma och vallmo. Ett blandat växtbestånd av ängsväxter ska innehålla rödven, fårsvingel eller hårdsvingel och frön av minst en flerårig ängsväxt. Ängsväxterna kan vara ängsklocka, vitblära, rödklint, färgkulla, backnejlika, tjärblomster, ängsglim, ängsvädd, skogslyst, prästkrage, åkervädd, fyrkantig johannesört eller någon annan motsvarande ängsväxt. Blandade växtbestånd av ängsväxter får dessutom innehålla ettåriga ängsväxter, vickerarter eller andra ettåriga växter, luddvicker, honungsfacelia, ringblomma eller andra ettåriga blommande växter som utgör föda för fåglar, eller lin, sorghum, röd hirs, bovete, hampa, majs, solros, quinoa, rybs, raps, kummin, spannmål eller andra motsvarande åkerväxter.

Vid bedömningen av huruvida diversifieringskravet uppfylls betraktas odlingsväxter som odlas på följande arealer inte som olika odlingsväxter:

1) ett jordbruksskifte för en växtartsgrupp som bildats av bär- frukt- och köksväxter, om olika växtarter som hör till samma grupp odlas bredvid varandra så att den sammanräknade arealen för en enskild växtart är mindre än 0,05 hektar,

2) trädgårdsland,

3) en areal som omfattas av ett avtal som avses i 39 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007),

4) en areal som omfattas av ett avtal som avses i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning,

5) areal där det finns landskapselement som avses i 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren.

17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Åren 2015 och 2016 beviljas förgröningsstöd till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016
stödområde euro euro
AB 74,5 74,5
C 65,3 65,3

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till unga jordbrukare är en procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.

Stöd till unga jordbrukare beviljas åren 2015 och 2016 till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

år euro
2015 50,4
2016 50,0
20 §
Betalning av grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Det minsta stödberättigande jordbruksskiftet för vilket grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare kan betalas är 0,05 hektar. Grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare betalas inte för växthusarealer för permanenta odlingsväxter eller för arealer som tillfälligt inte odlas. Grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare betalas inte för sådan odling där odlingsväxternas rötter inte kommer i kontakt med marken. Stöd betalas inte heller för arealer som omfattas av ett sådant 20-årigt avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995).


Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2016.

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser i 19 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 18 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.