119/2016

Helsingfors den 11 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 14 och 22 §,

ändras 1 § 1 mom., 8 § 1 mom., 11 och 13 §, 93 § 1 mom. och 95 §, av dem 11 och 13 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 1829/2009, 93 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 437/2005 och 95 § sådan den lyder i förordning 1829/2009, samt

fogas till 94 §, sådan den lyder i förordningarna 348/2005 och 1829/2009, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas

Vid utredning av sådana konsekvenser av planer som avses i 9 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) beaktas tidigare gjorda utredningar samt andra omständigheter som inverkar på behovet av utredningar. Utredningarna ska innehålla tillräckliga uppgifter för att det ska vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser genomförandet av planen har för

1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö,

2) marken och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,

3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna,

4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken,

5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön,

6) utvecklingen av en fungerande konkurrens inom näringslivet.


8 §
Samarbete vid utarbetande av landskapsplan

Förbund på landskapsnivå ska vid utarbetandet av en landskapsplan i tillräcklig mån samarbeta med berörda kommuner, statliga myndigheter och andra parter som är centrala med avseende på landskapsplanläggningen. I nationellt betydande ärenden ska kontakt upprätthållas med miljöministeriet och de ministerier som saken berör.


11 §
Myndigheternas samråd

Sådant samråd mellan myndigheterna som avses i 66 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen anordnas när planläggningen inleds samt innan planförslaget har varit offentligt framlagt. Utlåtandena om planförslaget ska vara tillgängliga vid samrådet mellan myndigheterna.

Förbundet på landskapsnivå ska komma överens med närings-, trafik- och miljöcentralen och de ministerier som saken gäller om anordnande av samråd och ge in det material som behövs för samrådet.

Till samråd kallas dessutom andra myndigheter vars verksamhetsområde saken kan gälla. Över samrådet upprättas en promemoria, av vilken framgår de centrala frågor och ställningstaganden som varit aktuella vid samrådet.

13 §
Utlåtanden om planförslaget

Utlåtande om förslaget till landskapsplan ska före framläggandet begäras av

1) närings-, trafik- och miljöcentralen,

2) de kommuner som saken berör,

3) förbunden på landskapsnivå för de områden som gränsar till planområdet,

4) enligt behov andra myndigheter och sammanslutningar som är centrala med avseende på landskapsplanen,

5) de ministerier som saken berör.

93 §
Ikraftträdande av planer och vissa beslut

En landskapsplan träder i kraft sedan beslutet har kungjorts i kommunerna inom landskapsplanens område i samma ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i dessa kommuner. En kungörelse om att landskapsplanen trätt i kraft publiceras efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Om det med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen förordnas att planen ska träda i kraft innan beslutet har vunnit laga kraft, kan kungörelsen publiceras omedelbart efter det att förordnandet getts. För ikraftträdandet av en generalplan med rättsverkningar som är gemensam för flera kommuner gäller vad som föreskrivs om landskapsplaners ikraftträdande.


94 §
Information om beslut om godkännande

Ett förbund på landskapsnivå ska utan dröjsmål sända ett beslut om godkännande av landskapsplanen till de ministerier som saken gäller samt till närings-, trafik- och miljöcentralen, Lantmäteriverket, förbunden på landskapsnivå för de områden som gränsar till landskapsplaneområdet, kommunerna och byggnadstillsynsmyndigheterna i landskapsplaneområdet samt enligt behov till andra myndigheter.

95 §
Delgivning av plan och byggnadsordning

Ett förbund på landskapsnivå ska för kännedom sända en landskapsplan som trätt i kraft till de ministerier som saken gäller samt till närings-, trafik- och miljöcentralen, Lantmäteriverket, förbunden på landskapsnivå för de områden som gränsar till landskapsplaneområdet, kommunerna och byggnadstillsynsmyndigheterna i landskapsplaneområdet samt enligt behov till andra myndigheter.

Kommunen ska sända en generalplan, en detaljplan och en byggnadsordning som trätt i kraft till Lantmäteriverket, förbundet på landskapsnivå, kommunens byggnadstillsynsmyndighet, grannkommunerna till planområdet samt enligt behov till andra myndigheter. Meddelande om planens och byggnadsordningens ikraftträdande ska sändas till närings-, trafik- och miljöcentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 11 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Specialsakkunnig
Aino Pietarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.