117/2016

Helsingfors den 4 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) 3 § 3 punkten, 7 § 1 mom. samt 11 och 12 §, av dem 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 694/2015, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) grönträda åkrar som besåtts med frön till ett- eller fleråriga vilt-, landskaps- eller ängsväxter eller vall eller till blandade växtbestånd av dessa,


7 §
Växttäcket på en icke odlad åker som sköts

Icke odlade åkrar som sköts ska vara täckta av grönträda eller stubbträda och växtbeståndet ska förnyas vid behov, om inte någon annat föreskrivs nedan. Om det på ett åkerskifte inte finns grönträda från tidigare ska det sås senast den 30 juni. Om sådden på grund av exceptionella väderleksförhållanden inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden ske genast när förhållandena tillåter det. Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd. När en grönträda sås in ska en tillräcklig mängd frön användas i syfte att åstadkomma ett täckande växtbestånd.


11 §
Dikesrenar

På jordbruksmark längs med vattendrag och utfallsdiken ska det lämnas en minst en meter bred obearbetad dikesren där varken gödselmedel eller växtskyddsmedel får spridas. Dikesren behöver dock inte lämnas om

1) det mellan jordbruksmarken och vattendraget eller utfallsdiket alltid finns i genomsnitt minst 10 meter skog, buskage, tomtmark, vägområde, impediment eller tvinmark eller annat område och vattnet inte når fram till jordbruksmarken ens vid översvämning,

2) jordbruksmarken ligger bakom en översvämningsvall och dräneringsvattnet pumpas bort eller leds bort på något annat motsvarande sätt.

Vid svåra ogräsfall är det tillåtet att på dikesrenar punktbekämpa ogräs med växtskyddsmedel. På en dikesren ska sås vallväxtlighet så snart omständigheterna medger det om

1) växtligheten på dikesrenen skadas eller förstörs under vintern, i samband med punktbekämpning av ogräs eller arbeten med iståndsättning av diken, eller av någon annan motsvarande anledning, eller

2) det är fråga om ett skifte som första gången tas i odlingsbruk och på vars dikesren det inte finns vallväxtlighet från tidigare.

12 §
Skötsel av odlad jordbruksmark

En odlad åker och en areal för permanent gröda samt annan än i 3 mom. avsedd permanent gräsmark ska odlas i enlighet med normal god jordbrukarsed med hänsyn till förhållandena på orten. En odlad åker och en areal för permanent gröda ska bearbetas, gödslas och sås eller planteras på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd. De odlade växtarterna och växtsorterna ska lämpa sig för området och mängden frön ska vara tillräcklig. Sådden eller planteringen ska göras senast den 30 juni. Om det är fråga om ett skifte där det odlas trädgårdsväxter som avses i bilagan räcker det att skiftet sås in med förgröda senast den nämnda utsatta dagen. Om sådd eller plantering på grund av exceptionella väderleksförhållanden enligt 7 § 1 mom. inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden eller planteringen ske genast när förhållandena tillåter det. Om det likväl sås eller planteras salladsväxter, kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill på skiftet behöver inte heller någon förgröda sås in före den utsatta dagen.

Vid odling av jordgubbar, åkerbär och allåkerbär förutsätts det att det finns minst 15 000 plantor per hektar. Om de nämnda växterna odlas så, att plast inte används för att täcka markytan och de revplantor som uppstår får slå rot bredvid moderplantan, ska planttätheten under den första vegetationsperioden vara minst 11 000 plantor per hektar. Vid odling av vinbär och krusbär ska det finnas 1 200 plantor per hektar, av hallon 2 800 plantor, av bärhäggmispel och havtorn 800 plantor, av buskblåbär 2 250 plantor och av fruktträd 400 plantor per hektar.

Permanent gräsmark och permanent betesmark får gödslas och brukas för bete på ett ändamålsenligt sätt. Vid behov kan växtligheten förnyas genom bearbetning och sådd av frön från gräsväxter och örtartat foder. Sådden ska ske senast på den utsatta dag som avses i 1 mom. Om sådd eller plantering på grund av exceptionella väderleksförhållanden enligt 7 § 1 mom. inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden eller planteringen ske genast när förhållandena tillåter det. Om permanent betesmark och permanent gräsmark används för betesgång får detta inte medföra jorderosion och markytan ska förbli täckt av växtlighet. Slåttern ska genomföras vid en sådan tidpunkt och på ett sådant sätt att skyddet för vilda fåglar och däggdjur beaktas.

Jordbrukaren ska gå till väga så att produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd är möjlig. På odlad jordbruksmark ska växtskyddet skötas och spridning av ogräs stoppas med hjälp av växelbruk eller på mekanisk, biologisk eller kemisk väg. Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken ska den växtlighet som produceras på jordbruksmarken vid behov hanteras så att det också följande året går att anlägga ett växtbestånd på jordbruksmarken eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.


Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549

Helsingfors den 4 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.